Browsing by Author สุธรรม นิยมวาส

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยเส้นใยไททาเนียมคาร์ไบด์ที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายสุธรรม นิยมวาส; ฐาปนี ศรีชุมพวง; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2555การศึกษาผิวเคลือบบนวัสดุฐานเหล็กกล้าที่ได้จากกระบวนการพ่นเคลือบแบบใช้เปลวไฟที่อาศัยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การสังเคราะห์ ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุน และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์พรุน ที่ผลิตจากไม้ยางพาราสุธรรม นิยมวาส; นภิสพร มีมงคล; เจษฎา วรรณสินธุ์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2551การสังเคราะห์วัสดุเซรามิกผสม อะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์จากดินขาวสุธรรม นิยมวาส; เล็ก สีคง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2556การสังเคราะห์และการตรวจคุณลักษณะของท่อไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับการใช้งานในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงสุธรรม นิยมวาส; กิตติรงณ์ ศรีเมืองมาก; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การสังเคราะห์และการทำให้แน่นตัวในขณะเดียวกันของวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด์ - ไทเทเนียมไดบอไรด์ - อะลูมินา โดยการเผาไหม้ด้วยการเหนี่ยวนำความร้อนสุธรรม นิยมวาส; กัญญาภรณ์ เทพสวน; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การสังเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะของวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด์ - ไทยเทเนียมไดบอไรด์ - อะลูมินา สำหรับเคลือบผิวท่อโลหะด้วยเทคนิคแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางโดยอาศัยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; ปาจรีย์ เกิดกูล; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดบอไรด์ - มัลไลต์ โดยวิธีการ การก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; ธวัช ชนะดี; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2551การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์จากไม้ธรรมชาติสุธรรม นิยมวาส; ฤตวรรณ ชีววุฒิพงศ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2552การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะถ่านพรุนและซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพาราสุธรรม นิยมวาส; นภิสพร มีมงคล; เจษฎา วรรณสินธุ์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2556การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะของสารเคลือบเพื่อเป็นตัวแคตะลิสต์สำหรับขั้วเคาเตอร์อิเล็กโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงสุธรรม นิยมวาส; ภูริ กาลเนาวกุล; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2557การเตรียมและศึกษาลักษณะของสารประกอบเชิงโลหะฐานทังสเตน จากสารผสมอะลูมิโนเทอร์มิกโดยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; ธวัช ชนะดี; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2548บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเองเล็ก สีคง; ธวัชชัย ปลูกผล; สุธรรม นิยมวาส; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550ผลกระทบของไทเทเนียมไดออกไซด์และเหล็กออกไซด์ในการสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไทเทเนียมคาร์ไบด์สุธรรม นิยมวาส; กนกอร นุ้ยเล็ก
2552ผลกระทบของไทเทเนียมไดออกไซด์ในการสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไทเทีเนียมคาร์ไบด์จากอิลเมไนต์สุธรรม นิยมวาส; นภิสพร มีมงคล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556รายงานฉบับสมบูรณ์ กระบวนการพ่นเคลือบแบบเปลวไฟที่อาศัยเทคนิคปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2557รายงานฉบับสมบูรณ์ การเตรียมสารประกอบเชิงโลหะฐานทังสเตนโดยปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล