Browsing by Author สมยศ, ทุ่งหว้า

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การศึกษาต้นทุนการผลิตนมและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการผลิตในจังหวัดพัทลุงอยุทธ์, นิสสภา; สมยศ, ทุ่งหว้า
2532ระบบการทำฟาร์ม : ระบบข้าวนาปี-การปลูกผัก-การทำสวนยาง หมู่ที่ 8 ต. บางเหรียง กิ่ง อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลาศิริจิต, ทุ่งหว้า; สมยศ, ทุ่งหว้า; อาแว, มะแส; สมบูรณ์, เจริญจิระตระกูล
2549ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงสมยศ, ทุ่งหว้า; อาแว, มะแส; วีระชาติ, เงินถาวร
1994วิวัฒนาการและการปรับเปลี่ยนของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา บริเวณฝั่งตะวันตก ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสมยศ, ทุ่งหว้า; ศิริจิต, ทุ่งหว้า