Browsing by Author สมพร จันทเดช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การศึกษาการเพาะเลี้ยงสปอร์เฟิร์นชายผ้าสีดาและเฟิร์นข้าหลวงหลังลายในอาหารวุ้นสมพร จันทเดช; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2536การศึกษาพัฒนาการของดอกผลและเมล็ดดูกูและลางสาดสมพร จันทเดช; ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2535การศึกษาระบบการปลูกลองกองในภาวะปัจจุบันสมพร จันทเดช; ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2539ข้อมูลทางชีวภาพของอ่าวปัตตานีอิสระ อินตะนัย; สมพร จันทเดช; นุกูล รัตนดากุล; สมพร ประเสริฐส่งสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2536ผลของการใช้ยากระตุ้นต่อปริมาณเนื้อยางในน้ำยางพาราไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; สมพร จันทเดช; อำพล ลักษมีวาณิชย์; อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2540ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การออกดอกและคุณค่าทางเศรษฐกิจของไม้ผลท้องถิ่นบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทยสมพร จันทเดช; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์