Browsing by Author ศรินณา ชูธรรมธัช

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสุพร ฆังคมณี; สมปอง นุกูลรัตน์; ลักษมี สุภัทรา; ศรินณา ชูธรรมธัช; อภิญญา สุราวุธ; อุดร เจริญแสง
2552การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; อริยธัช เสนเกตุ; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; พันธ์ศักดิ์ อินทรวงค์; สมใจ จีนชาวนา; อำพา ขำประเสริฐ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในเขตภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมวดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี
2552การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุงศุกร์ เก็บไว้; สำราญ สะรุโณ; สุนันท์ ถีระวุฒิ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อำนวย ไชยสุวรรณ์; สมพงษ์ ทองช่วย; นลินี จาริกภากร; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2553การศึกษาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมาดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี
2552ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนันทการ์ เสนแก้ว; อภิญญา สุราวุธ; อาริยา จูดคง; ลักษมี สุภัทรา; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2552ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดสงขลานันทการ์ เสนแก้ว; อภิญญา สุราวุธ; อาริยา จูดคง; สุพร ฆังคมณี; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2552ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบGAPของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างศรินณา ชูธรรมธัช; สุพร ฆังคมณี; ลักษมี สุภัทรา; อารยา จูดคง; อภิญญา สุราวุธ; ประสพโชค ตันไทย; นันทิการ์ เสนแก้ว; อุดร เจริญแสง; นลินี จาริกภากร; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา