Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การชักนำให้เกิดการตกไข่มากกว่าปกติในแพะ : ผลผลิตและคุณภาพของเอ็มบริโอประดิษฐ์ อาจชมภู; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2545การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของด้วงมูลสัตว์ (Coleoptera : Scarabaeidae) ระหว่างป่าที่สมบูรณ์และป่าที่ถูกรบกวนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาสิงโต บุญโรจน์พงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2550การใช้กรดแอมิโนที่ใช้ประโยชน์ได้จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาหารไก่ไข่ทัสดาว เกตุเนตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2547การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันและเศษเหลือจากรวงข้าวหมักยูเรียเสริมกากน้ำตาลในอาหารแพะเพศผู้สายันต์ ปานบุตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์)
2543การใช้เศษเหลือจากรวงข้าวผสมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันหมักด้วยยูเรียเป็นอาหารพื้นฐานสำหรับแพะสุมิตรา สำเภาพล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2542ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ. สงขลาคันธมาทน์ บุญวรรณโน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2547ชนิดและความชุกชุมของมดบนเรือนยอดไม้ บริเวณป่าดิบชื้นระดับต่ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาสุระชัย ทองเจิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2550นมหมักกรดและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมที่เลี้ยงด้วยนมหมักกรดกฤษณะ ดำรงคดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2547นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในหนองทะเลสาบสองห้อง จังหวัดตรังกิตติพันธุ์ ทรัพย์คูณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์)
2548ปริมาณการกินได้ การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ และการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ เพศผู้ที่ได้รับหญ้าพลิแคททูลั่มแห้งเสริมด้วยอาหารข้นระดับต่าง ๆสุทิสา แต้มจันทร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2544ปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะของหญ้าขน (Brachiaria mutica) ในแพะทิศสานติ์ สังขไพฑูรย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2549ผลการเสริมผลพลอยได้ที่มีโซเดียมคลอไรด์และกรดนิวคลีอิกต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมดุลไนโตรเจน และการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ในโคพื้นเมืองภาคใต้เพศผู้วรวรรณา แสงคง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์)
2550ผลการใช้มันเส้นทดแทนข้าวโพดบดในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะและนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของแพะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์; เทียนทิพย์ ไกรพรม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์)
2546ผลของการใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารต่อผลผลิต คุณภาพเปลือกไข่ และปริมาณเถ้าในกระดูกน่องของไก่ไข่พิมลรัตน์ ยะสะนพ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2549ผลของระดับการให้อาหารข้นเสริมและสภาพร่างกายต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ของแม่แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ที่แทะเล็มในแปลงหญ้าไชยชาญ ชาติแดง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2549ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นที่มีต่อการกินได้และการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองไทย และลูกผสมพื้นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้ที่ได้รับข้าวโพดหมักเป็นอาหารหยาบนพพงษ์ ศรีอาจ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2547ผลของวิธีการตอนไก่ต่อลักษณะซาก ส่วนประกอบของซากและสารเคมีตกค้างในซากไก่ตอนพัชรี รัตนรงค์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2549ผลของสมุนไพรสูตรพูฟฝ์ 1 และระดับหญ้าหวานต่อสมรรถภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารในสุกรเนื้อสำรวย มะลิถอด; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2548ผลของอายุการตัดที่มีต่อผลผลิต และส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าขน หญ้าเนเปียร์และหญ้าอุบลพาสพาลั่ม ภายใต้สภาพการจัดการแบบเข้มข้นพงศ์พิทย์ พืชมงคล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2552ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราในอาหาร เพศ และน้ำหนักฆ่าต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของสุกรภิราภรณ์ ทุมรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สัตวศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์