Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ผู้หญิงในกลุ่มพัฒนาชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงมณฑา จันทมาศ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549รูปแบบการจัดการทรัพยากรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางภายใต้การดูแลของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลากมลรัตน์ สังขรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549วัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาธนาคารน้ำของชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงนฤมล สุขพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549องค์กรจัดการลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในบริบทของการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสาวลักษณ์ กุณฑล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2540แนวทางการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีวิเชียร จาฏุพจน์; สุรชาติ เพชรแก้ว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2547แนวทางการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนปริกตก เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลานฤดี บุญชุม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541แนวทางในการจัดการมูลฝอยจากคลินิกในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ณรงค์ ณ เชียงใหม่; ศิริภา สยังกูล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม