Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาคุณภาพน้ำฝนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสิทธิชัย ศรีมีชัย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542การศึกษาระดับตะกั่วในเลือด ระดับแคดเมียมและโครเมียมในปัสสาวะของช่างพ่นสีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่บรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุภาพร จันทร์หอม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542การเปรียบเทียบคุณภาพดินและน้ำบางประการของบ่อกุ้งกุลาดำ (Penaaeus monodon) ที่มีผลผลิตต่ำและสูง : กรณีศึกษาที่ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโกเมนทร์ บุญเจือ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดด้วยระบบบำบัดแบบเอกติเวเต็ดสลัดจ์สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยการควบคุมค่าโออาร์พีวรรณฤดี หวั่นเซ่ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2547การแปรผันตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณป่าชายเลนบ้านบากันเคย และหาดทรายบ้านหาดทรายยาวที่ชายฝั่ง จังหวัดสตูลวราภรณ์ เรืองรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การใช้เทคนิคซินโครนัสฟลูออเรสเซนซ์ในการตรวจวัดสารอินทรีย์จากน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ปนในน้ำผิวดินนัดดา โปดำ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542ความตระหนักของประชาชนต่อปัญหามูลฝอยที่เกิดจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; ศุภชัย ศราภัยวานิช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2538ความรู้และความตระหนักของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณี อำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาสมพร วิทวัสการเวช; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542ความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกบริเวณป่าชุมชนต้นแม่น้ำเทพา จังหวัดยะลา และสงขลากำพล มีสวัสดิ์; โกเศศ รัตนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2546ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชในสวนไม้ผลเชิงผสมและเชิงเดี่ยว ในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีซอลีฮะห์ ดอเลาะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2547ต้นแบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการจัดการมูลฝอยชุมชนในเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพงศ์พัฒน์ สนทะมิโน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2547ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยจำกัดมวลชีวภาพของแพลงตอนพืชในทะเลสาบสงขลานิคม ละอองศิริวงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2539บทบาทของครูประถมศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาพวงน้อย แสงจันทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544บรรยากาศองค์การกับข้อบกพร่องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พรพิตรา อุ่นภิรมย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2550ปริมาณปรอทในเนื้อเยื่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาสุฑารัตน์ สุขพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทสถานีอนามัยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้พงษ์พันธ์ พรทิพย์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรประจำโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลาอาคม หนูเหมือน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2547ปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อการคัดแยกมูลฝอยของครัวเรือนในเขตชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองหวะ ชุมชนกลางนาและชุมชนควนสันติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541ผลกระทบของการจัดการน้ำต่อคุณภาพน้ำในพื้นที่พรุในจังหวัดนราธิวาสสุมาลี สุทธิประดิษฐ์; ปัญญา เอี่ยมอ่อน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2536ผลกระทบจากการทำนากุ้งต่อสมบัติทางเคมีของดิน ใน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพิภพ ปราบณรงค์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม