Browsing by Author นัยนา ศรีชัย

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีนัยนา ศรีชัย; ไมตรี สุดเรือง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556การใช้ห้องน้ำของโรงแรม กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตนัยนา ศรีชัย; เดชา สีดูกา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557คุณภาพน้ำขุมเหมืองในเชิงกายภาพ-เคมี เพื่อการอุปโภคบริโภคนัยนา ศรีชัย; สมาน บือราแง; Faculty of Technology and Environment
2558ดัชนีประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนัยนา ศรีชัย; สุกัลยา หมวดทอง; Faculty of Technology and Environment
2539แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งรอบอ่าวปัตตานีนัยนา ศรีชัย; นุกูล รัตนดากุล; คณิต ไข่มุกด์; ครองชัย หัตถา; สุนันภัทธิรา นิลแจ้ง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์