Browsing by Author นันทิการ์ เสนแก้ว

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงผลผลิตและลักษณะอื่นๆ ของถั่วเขียวจากลูกผสมชั่วหลังไพศาล เหล่าสุวรรณ; นันทิการ์ เสนแก้ว; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การใช้วัสดุเหลือจากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดสกุลนางรมอภิญญา สุราวุธ; ลักษมี สุภัทรา; ประสพโชค ตันไทย; นันทิการ์ เสนแก้ว; อุดร เจริญแสง
2552ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบGAPของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างศรินณา ชูธรรมธัช; สุพร ฆังคมณี; ลักษมี สุภัทรา; อารยา จูดคง; อภิญญา สุราวุธ; ประสพโชค ตันไทย; นันทิการ์ เสนแก้ว; อุดร เจริญแสง; นลินี จาริกภากร; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2541โครงการพืชอาหารถั่วธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สมใจ นุ้ยสีรุ้ง; นันทิการ์ เสนแก้ว; อัตพล ทองสมศรี; พิมศมร ใจสว่าง; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ศิริกุล ศรีแสงจันทร์; ไพศาล เหล่าสุวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์