Browsing by Author ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 28 of 28 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2549รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้การประเมินผลเชิงดุลยภาพสำหรับสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เสริมศักดิ์ นิลวิลัย; การบริหารการศึกษา
2550รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; จำเริญ จิตรหลัง; การบริหารการศึกษา
2553รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยด้านพลังที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทรงพลังทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ; การบริหารการศึกษา
2553รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นขององค์ประกอบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหารของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; จรุณี เก้าเอี้ยน; การบริหารการศึกษา
2538วินัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนราธิวาสชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สมชาย แสงสุวรรณ; การบริหารการศึกษา
2540สภาพการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; สุวิทย์ กังแฮ; การบริหารการศึกษา
2536สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์อำเภอ ในเขตการศึกษา 2ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ฮัสนะ เจะอุบง; การบริหารการศึกษา
2537สภาพและปัญหาในการปฏิบัติภารกิจของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; ชาคริต ภวังคนันท์; การบริหารการศึกษา