Browsing by Author จีรเนาว์ ทัศศรี

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การพัฒนาตนเองด้านวิชาการของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จีรเนาว์ ทัศศรี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2554ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมจีรเนาว์ ทัศศรี; ทิพสุดา นุ้ยแม้น; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2554ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดจีรเนาว์ ทัศศรี; เกตย์สิรี ศรีวิไล; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2557ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดระยะที่ 1 ของการคลอดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจีรเนาว์ ทัศศรี; มลิวัลย์ รัตยา; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2559รูปแบบการบูรณาการความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาตำบลควนรูและตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาจีรเนาว์ ทัศศรี; ชุติมา รอดเนียม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560รูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตบริการสุขภาพที่ 12จีรเนาว์ ทัศศรี; ภรณ์ทิพย์ ขุนพิทักษ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2541รูปแบบการให้สุขศึกษาแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ยูเลียนนา พงศ์ธนสาร; จีรเนาว์ ทัศศรี; นภาพร กาละ; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; สาลี บุญศรีรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2535เปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เป็นจริงและที่คาดหวัง ของนักศึกษาในภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จีรเนาว์ ทัศศรี; จิตใส จันทวดี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์