Browsing by Author ครองชัย หัตถา

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การสำรวจสภาพปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีครองชัย หัตถา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
2538พฤติกรรมการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในสวนผักของเกษตรกร ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงครองชัย หัตถา; อุทิศ โพธิ์ทอง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2550สังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ : กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ครองชัย หัตถา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
2539แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งรอบอ่าวปัตตานีนัยนา ศรีชัย; นุกูล รัตนดากุล; คณิต ไข่มุกด์; ครองชัย หัตถา; สุนันภัทธิรา นิลแจ้ง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์