Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

Showing results 45 to 64 of 99 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การตรวจสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบโคกกะออมสุภิญญา ติ๋วตระกูล; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ชาญชัย สาดแสงจันทร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2544การตรวจสอบเบื้องต้นของสารธรรมชาติจากสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ที่มีผลต่อ T-cell proliferationSuvina Ratanachaiwong; Kusumarn Noipa; Songsri Kaewsuwan; สนั่น ศุภธีรสกุล; Kritawan Muneemonal; Kaesorn Nathong; Gomol Rangkla; Hiromitsu Takayama; Wantana Reanmongkol; Sanan Subhadhirasakul; Hiromitsu Takayama; Mariko Kitajima; Norio Aimi; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2541การประเมินผลการพัฒาร้านขายยาเพื่อชุมชนในสถานการณ์เอดส์ภาคใต้ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างร้านขายยาที่ผ่านการพัฒนาจาก Path กับร้านขายยาที่ไม่ผ่านการพฒนาจาก Pathเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2561การประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อและฤทธิ์สมานแผลในปากของน้ำยาบ้วนปาก curcumin-chitosan ที่ปราศจากแอลกอฮอล์นอกกายและในกายศิริมา มหัทธนาดุลย์; สุวิภา อึ้งไพบูลย์; สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)
2563การพัฒนาตำรับและประเมินยาเตรียมรูปแบบกึ่งแข็งของสารสกัดมาตรฐานที่มีสารบราซิลินในปริมาณสูงวันทนา เหรียญมงคล; ภาคภูมิ พาณิชยูปการนนท์; นัฏฐา แก้วนพรัตน์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2545การพัฒนารูปแบบการบำบัดพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ด้วยทีมอาสาบำบัดด้วยวิธีบูรณาการแพทย์แผนไทย และการดูแลตนเองแบบแผนปัจจุบันในวัดแห่งหนึ่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2549การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทรากัยนีนในหนูขาวสมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์; กิจจา สว่างเจริญ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2556การพัฒนาวิธีเตรียมสารสกัดเฟิร์น (Cyclosorus terminans) ที่มีอินเตอร์รับตินเอและบีในปริมาณสูงและมีความคงตัวสิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ; ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2556การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัลชันทางผิวหนังของสารสกัดจากเฟิร์นที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียณัฐธิดา ภัคพยัต; สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ; ประภาพร บุญมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2551การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงษ์; อรุณศรี สุนทรพิธ; ปราณี รัตนสุวรรณ; ฐิติมา ชูโฉม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2552การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ระดับอนูของสารสกัดและ Dioscorealide B ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมจากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranaceaอรุณพร อิฐรัตน์; ชวบูลย์ เดชสุขุม; วิไลรัตน์ ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
2554การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอกเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; นงพร โตวัฒนะ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2533การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดคาร์โบไฮเดรต จากเปลือกด้านในขนุน และจำปาดะอนุชิต พลับรู้การ; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2537การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดโพลีแซกคาไรด์จากเปลือกกล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอมสุดใจ คงทอง; สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษานอกกายฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในตำรับยารักษาโรงมะเร็งอรุณพร อิฐรัตน์; ปราณี รัตนสุวรรณ; นิวัติ แก้วประดับ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2545การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสมุนไพรไทยที่เรียกว่าหัวข้าวเย็นอรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2543การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาทางเภสัชเวท ของสารสกัดจากผลส้มแขก Garcinia atroviridisอรุณพร อิฐรัตน์; ถนอมจิต สุภาวิตา; ปราณี รัตนสุวรรณ; เบญจวรรณ ขวัญแก้ว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2548การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงู ของงูเห่าไทยและงูกะปะจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; นิวัติ แก้วประดับ; ลาวัณย์ จันทร์โฮม; จุรีพร น้อยพรหม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2555การศึกษาสาร คาบิเรไมด์ ซี ดีเมทธอกซีคาบิเรไมด์ ซี และเฮทาโรนีมิน ที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านมสุปรียา ยืนยงสวัสดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์