Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ

Showing results 2 to 21 of 32 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Study on anti-HIV-1 integrase activity of Albizia procera (Roxb.) Benth barkSupinya Tewtrakul; Pattarapan Panthong; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2015Willingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment StudyWillingness-to-Pay per Quality-Adjusted Life Year in Thais : Discrete Choice Experiment StudySurachat Ngorsuraches; Khachapon Nimdet; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558กระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กฤษฎา วิทยารัฐ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559การค้นหาหุ้นสามัญที่ตลาดตั้งราคาไม่เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ชวลิน อินทร์ทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา : กรณีบริการผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบหลักของประเทศไทย ในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; ชฎีนาฏ ใหม่วัด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วยนอกของ 3 ระบบประกันสุขภาพหลัก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; เพ็ญสมร อินทรภักดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556การทดสอบคุณสมบัติการวัดของแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ ฉบับภาษาไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จุฑามาส วสุพงศ์อัยยะ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนของคลังวัคซีนระดับอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรกมล รุกขพันธ์; กนิษฐกานต์ สามสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2541การประเมินผลการพัฒาร้านขายยาเพื่อชุมชนในสถานการณ์เอดส์ภาคใต้ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างร้านขายยาที่ผ่านการพัฒนาจาก Path กับร้านขายยาที่ไม่ผ่านการพฒนาจาก Pathเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2552การพัฒนารูปแบบระบบการให้บริการข้อมูลยาสำหรับโรงพยาบาลศูนย์โดยใช้เทคนิคเดลฟายศิริพา อุดมอักษร; อรชา กำเนิด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2561การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพของชาวไทยที่อิงวิธีการของแบบวัด Newest Vital Singสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ปรินา ณ พัทลุง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2548การพัฒนาและทดสอบความตรงของแบบวัดที่ใช้ประเมินความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชชุมชนสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; เจริญ ตรีศักดิ์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2562การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาด้วยวิธีวิเคราะห์ ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมกุลจิรา อุดมอักษร; วันชัย อินทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2551การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กเล็กของร้านยาวรนุช แสงเจริญ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2553การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; ธนเทพ วณิชยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2555การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อ้างสรรพคุณยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่นสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; อรอุษา สุวรรณมณี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2541ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ภัควิภา คุโรปกรณ์พงษ์; โสภา คำมี; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2554ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยาวรนุช แสงเจริญ; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2557ความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะโดยวิธี Discrete Choice Experimentสุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2563คำอธิบายในการตัดสินใจเลือกสั่งใช้ meropenem ของแพทย์ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้สุทธิพร ภัทรชยากุล; อุมาภรณ์ สีสวนแก้ว; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ