Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ

Showing results 21 to 32 of 32 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2563คำอธิบายในการตัดสินใจเลือกสั่งใช้ meropenem ของแพทย์ กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้สุทธิพร ภัทรชยากุล; อุมาภรณ์ สีสวนแก้ว; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559คุณค่าและสมรรถนะของอาจารย์ผู้ปฏิบัติด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสำหรับเภสัชศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยกร ศรเลิศล้ำวาณิช; ฐาปนีย์ ชลสุวรรณ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2562คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาและเกณฑ์แปลผลคะแนนของแบบประเมิน ความแตกฉานด้านสุขภาพชนิดรายการคำที่มีคำถามทดสอบ ความเข้าใจ (THLA-W+) ฉบับภาษาไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ธมลวรรณ พรประสิทธิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558ประสบการณ์การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของเภสัชกรท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; โศภิต สุขสุพันธ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กมลรัตน์ นุ่นคง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาที่ได้รับบริจาคเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยอมร รอดคล้าย; อุไรวรรณ เลิศรัมย์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาภา ศรีสุข; เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556ผลของการให้บริการของคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2554รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; สมชาย ละอองพันธุ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ดวงทิพย์ อรัญดร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2562อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุปะรเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ในมุมมองของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; สุรเชษฎ์ เดชมณี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2535โครงการส่งเสริมสถานศึกษาในชุมชน (โรงเรียน) เพื่อการพัฒนาชุมชนทางด้านสาธารณสุขพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ