Browsing by Author คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

Showing results 2 to 21 of 38 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; นที รักร่วม; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2551การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานของสายการติดฉลากและบรรจุกล่องผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องณวรา จันทรัตน์; เมธาวี มานิต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า เพื่อเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกระบวนการผลิตถุงมือยางสำหรับตรวจโรคไพรัตน์ โสภโณดร; กิตติพล บุญทอง; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2021การประยุกต์ใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่าเพื่อลดร้อยละผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตไส้กรอกไก่รมควันแฟรงค์เฟอร์เตอร์กันยา อัครอารีย์; ภาณุเดช สุวรรณอัมพร; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การประเมินความเสี่ยงของหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีไพศาล วุฒิจำนงค์; สุรชาติ วิชัยดิษฐ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ไพรัตน์ โสภโณดร; ธีรยุทธ ห่อทอง; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุขวดแก้วด้วยการผลิตแบบลีนเกรียงไกร ไวยกาญจน์; จารี ไฝบุญจันทร์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2559การปรับปรุงการคำนวนต้นทุนการขนส่งไข่ไก่จากฟาร์มสู่ลูกค้ากิตติ เจิดรังษี; มานัส มาสวิเศษ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2562การปรับปรุงการจัดสรรกำลังคนสำหรับสายการผลิตนมผง : กรณีศึกษากันยา อัครอารีย์; ขนิษฐา พระราช; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2564การปรับปรุงซอสแป้งแดงเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์วรัญญู ศรีเดช; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทเกรียงไกร ไวยกาญจน์; ภาคินัย มนปราณีต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2556การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการโม่ข้าวสาลี ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยใช้การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมกิตติ เจิดรังษี; ฐานันตร์ สุทธิกวี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของสารทำความเย็นเอทิลีนไกลคอลในกระบวนการผลิตไอศกรีมแท่งไพศาล วุฒิจำนงค์; เปมิกา แซ่เตียว; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2556การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกแช่เย็น : กรณีศึกษากันยา อัครอารีย์; สุวิชาญ เตียวสกุล; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การปรับปรุงระบบการจัดการและการจำลองสถานการณ์ของคลังสินค้าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; อรวรรณ มัชฌิมาจิต; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2545การผลิตข้าวพองเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; พิทยา อดุลยธรรม; จักรี ทองเรือง; วรัญญู ศรีเดช; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2545การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนน้ำพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; ใบศรี สร้อยสน; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2558การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่กันยา อัครอารีย์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การลดเวลาไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไอศกรีมแท่งศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; ดาริกา อวะภาค; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตปลาแมคเกอเรลในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; อรนุช เดชพิชัย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร