Browsing by Author คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

Showing results 21 to 38 of 38 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตปลาแมคเกอเรลในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; อรนุช เดชพิชัย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความสมบูรณ์ของกระป๋องที่มีผลต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; เพ็ญวิภา เกลี้ยงสุวรรณ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การวิเคราะห์และการจัดการปัญหาการเกิดจุดขาวในเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; จิราพร เทศนุ้ย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากใบชาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทดแทนการใช้ชิ้นไม้สับในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลกันยา อัครอารีย์; อาทิตยา กาญจนะ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำหวานทิ้งจากโรงงานน้ำอัดลมกิตติ เจิดรังษี; อรอุมา เผือกชาย; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอกเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; นงพร โตวัฒนะ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2557การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานสนับสนุนเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตเค้กกล้วยหอม : กรณีศึกษาไพรัตน์ โสภโณดร; ชุติมา เมฆธรรม; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2561การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ : กรณีศึกษาการเหวี่ยงแยกไพรัตน์ โสภโณดร; วินิตา แวววรรณจิตร; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2557ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลาและแบ่งสินค้ากรณีศึกษา: โรงงานผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้กันยา อัครอารีย์; โรสนานี แวหะยี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2554ความสัมพันธ์ของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบต่อคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม กรณีศึกษาบริษัทนามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัดไพรัตน์ โสภโณดร; ฉัตรดาว คงเอียด; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552คุณลักษณะของกระดาษเคลือบที่มีสมบัติต่อต้านแบคทีเรียศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; กิตติมา เจริญสุข; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552ประสิทธิผลของการจัดการความปลอดภัยอาหารจากการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องไพรัตน์ โสภโณดร; สาวิตรี ณุวงศ์ศรี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปลาหมึกแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; อิศวรี ทุมรัตน์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรียแลกติกที่ตัดแยกจากอาหารหมักทางภาคใต้ของไทยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารอภิชาติ อู๋ไพจิตร; ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสังเคราะห์ Retinol และ α-tocopherol-MIP และใช้เป็นตัวดูดซับจำเพาะเพื่อแยก Vitamin A&E ออกจากน้ำมันปาล์มวัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2564รูปแบบการบริหารจัดการและต้นทุนการผลิตเครื่องแกง เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตเครื่องแกงปลอดภัย สำหรับผู้ผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสงขลากาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์; โสภิณ จิระเกียรติกุล; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2552แนวทางการจัดการความปลอดภัยอาหารในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอดไพรัตน์ โสภโณดร; มาดีนา น้อยทับทิม; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
2543โครงการศึกษาความเป็นไปได้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร