Browsing by Author คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 79 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจาก Bacillus subtilis MUV4พิชญ์นรี สุวรรณสุโข; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2538การทำให้บริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ไซลาเนสจาก Cryptococcus laurentiiธัญญา ศรีโพธิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2539การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) แบบพัฒนา โดยใช้แพลงก์ตอนพืชสุภาพร แซ่อึ่ง; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2539การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้จุลินทรีย์ปรีชา มุณีศรี; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2548การบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยเชื้อราทนร้อนที่ผลิตพอลิเมอร์หัสลินดา บินมะแอ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2534การบำบัดน้ำเสียของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลด้วยระบบไม่ใช้อากาศ ในถังหมักตัวกรองพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; ศิริวรรณ จัง; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2547การบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มที่ถูกตรึงศิษฏพงศ์ รัตนกิจ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2547การบำบัดและกำจัดสีของน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเส้นใยเห็ด Lentinus spp.โสภาวรรณ รัตนพันธุ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2544การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่าในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตและปุ๋ยน้ำพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; วิภาวรรณ ไตรรัตนานุกูล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2549การประยุกต์ใช้และการติดตามโปรไบโอติกในกุ้งขาว (Penaeus vannamei)บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2547การปรับปรุงคุณภาพและกลิ่นรสของไวน์สับปะรดโดยใช้เอนไซม์เพคติเนสศศิมา เอี่ยมแสงธรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2550การผลิตคีเฟอรันจากแป้งสาคูโดยเชื้อ Lactobacillus kefiranofaciensจิตตรา ยี่แสง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2548การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มผสมน้ำหมักของ Rhodobacter capsulatus SS3 และการใช้ในการปลูกผักุ้งและต้นหอมภาณุพงศ์ บางรักษ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2551การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตโดยใช้กรดคาร์บอกซิลิกที่ได้จากการหมักเส้นใยปาล์มธงชัย วงศ์สุวรรณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2546การผลิตเมทิลเอสเทอร์จากไขปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปวิภาวดี ปริพัฒนไพโรจน์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2550การผลิตเอทานอลจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชื้อยีสต์จากลูกแป้งไกรยศ แซ่ลิ้ม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2534การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสในน้ำทิ้งของโรงงานน้ำมันปาล์มโดยเชื้อราที่แยกได้เบญจวรรณ ชิตมณี; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2544การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากตะกอนของระบบตะกอนเร่งจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเลวีรวิทย์ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2540การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodocyclus gelatinosus R7 จากน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยกระบวนการแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนรพีพร แสงศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
2550การผลิตและการทำบริสุทธิ์สารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากเชื้อแบคทีเรียกุลนรี เพชรรงค์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)