Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเปรมวดี, โกมลตรี; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุการยอมรับและพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ของบุคลากรพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; แก้วตา ยี่โชติช่วง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานีจิระพันธ์, เดมะ; มาหามะ, สะมาอุง; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2557ผลการจัดสภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวสันต์, อติศัพท์; กฤษฎ์, คงสีพุฒ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2560ผลการเรียนรู้ในห้องเรียนคู่กับออนไลน์แบบเคลื่อนที่โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมคณิตา นิจจรัลกุล, คณิตา; มูรติการ, ธีติมา; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2558ผลการใช้บทเรียนสถานการณ์จำลองแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการเขียนการกรอบแนวคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา, นิจจรัลกุล; ณัฐณิชา, รูบามา; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาเตรียมออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์, อติศัพท์; สุรเชษฐ, แก้วกับทอง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2555ผลของการสอนตามแนวคิดวิธีธรรมชาติต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเตรียมความพร้อมธีรพงศ์ แก่นอินทร์; นุรอานี โตะโยะ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2558ผลของการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สื่อประสม และนวัตกรรม คุณลักษณ์ศึกษาด้านทักษะทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คณิตา, นิจจรัลกุล; นิอิบณูรอวี, บือราเฮง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2555ผลของการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนอิ่มจิต, เลิศพงษ์สมบัติ; สุชัญญ์, พฤกษวัลต์; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดยะลาวิชัย, นภาพงศ์; สุไลมาน, ยะโกะ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2555ผลของการเรียนด้วยเว็บเควสท์ หน่วย ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พรเทพ, เมืองแมน; โนรีนาฏ, ดามาอู; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสถานการณ์จำลองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารรอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คณิตา, นิจจรัลกุล; สุธิพร, ดำน้อย; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2556ผลของการเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงที่สร้างตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิชัย, นภาพงศ์; ตัสนีม, กอแตง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการเรียนรู้แบบ Tribe ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา นิจจรัลกุล; ฉัตรชนก แสงขาว; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คณิตา, นิจจรัลกุล; นาฟีสาห์, เจะและ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2557ผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟ้าประเภทมัลติมิเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิชัย, นภาพงศ์; สมนึก, แก้วมีศรี; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการเรียนโดยบทเรียนบนเว็บแบบ HyperQuest เรื่อง อารมณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปริญญาตรีคณิตา, นิจจรัลกุล; วาสนา, ณ สุโหลง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการใช้ชุดการสอน เรื่องการเขียนพยัญชนะไทยที่มีต่อความสามารถในการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disabilities): กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีธีรพงศ์, แก่นอินทร์; ซูไรยา, อาแด; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2557ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสรวิชัย, นภาพงศ์; พรทิพย์, ปริยวาทิต; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา