Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)

Showing results 21 to 40 of 72 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีอาคม สุวรรณนิมิตร; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2539การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชบุณณะ ถนนทิพย์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2545การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลาพรรษมน สุวรรณอินทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2534การศึกษากระบวนการวางแผนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีควง มุกสง; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2533การศึกษาปัญหาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคใต้ประชาคม จันทรชิต; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2538การใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2จิระวัฒน์ แดงแก้ว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2541ความพึงพอใจของครู-อาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคใต้สมศักดิ์ แพรกม่วง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2533ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตการศึกษา 2สงวน ศรีสุข; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2538ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในของผู้บริหารกับความต้องการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุงสมคิด ขุนทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2542ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของศึกษาธิการอำเภอกับขวัญในการปฎิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 3 และ 4สุธาสินี บุญสวยขวัญ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2544ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้ไพจิตร รักษาสรณ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอนันต์ ภิรมย์พร; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2542ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในกลุ่มทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสาริพร ช่วยแท่น; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2540ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชพินิจ สังสัพพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2534ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากับผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาสวิรัตน์ บัวขาว; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2541ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกับบทบาทของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชนเรศ สิงห์คีพงศ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2541ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการประสานงานกับการมีส่วนร่วม ของการเป็นเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียนการุณ สกุลประดิษฐ์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2542ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลาวัชรศักดิ์ สงค์ปาน; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2539ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับระดับวุฒิภาวะของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลายงยุทธ มณีรัตน์; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2544ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของศึกษาธิการอำเภอกับความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในภาคใต้อัสมูนี เจ๊ะอุบง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)