Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Showing results 13 to 32 of 183 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Potassium Removal from Palm Empty Fruit bunch for slagging and Fouling ReductionSumate Chaiprapat; Chhenglong Tan; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2011Reduction of fractionated dissolved organic matter in raw water supply by membrane processChaisri Suksaroj; Warintorn Banchapattanasakda; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2013Treatment of oil emulsion from biodiesel processing waste by coalescer processChaisri Suksaroj; Hor Kosal; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2011Treatment of waste glycerol from biodiesel production processChaisri Suksaroj; Xie Qiaoguang; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2018Use of Vietnam Steel Slag as Aggregate for Roller-Compacted Concrete PavementSaravut Jaritngam; Lam Ngoc Tra My; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชัยศรี สุขสาโรจน์; ธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552การกรองด้วยเยื่อกรองแบบพันทางสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของหางน้ำยางพรทิพย์ ศรีแดง; นฤมล ทองมาก; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบดวงพร คันธโชติ; สุเมธ ไชยประพัทธ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Engineering (Civil Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552การกำจัดสารอินทรีย์กลุ่มชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาจรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์; กมลนาวิน อินทนูจิตร; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552การกำจัดไขมันและน้ำมันออกจากน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีชัยศรี สุขสาโรจน์; เอนก สาวะอินทร์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2561การคาดการณ์ปริมาณฝนในอนาคตของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิต เฉลิมยานนท์; ณัชยา แซ่เจิ้น; นันทิยา อินธนู; ฐิตินันท์ อินธนู; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562การจัดการจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรเมศวร์ เหลือเทพ; จตุวิทย์ สุวรรณรงค์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555การจัดการตำแหน่งจุดอันตรายในโครงข่ายถนนจังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; พงศกร พัฒน์ชู; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555การจัดการน้ำบาดาลของแอ่งหาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ธนิต เฉลิมยานนท์; นันทิยา ริยาพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2560การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยการปลูกหญ้าเนเปียร์จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์; อดินันท์ อนุศักดิ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2541การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; ฉัตรไชย รัตนไชย; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2554การจำลองการไหลของน้ำบาดาลของเทศบาลนครสงขลาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ธนิต เฉลิมยานนท์; สุพล สันติเจริญกมล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การจำลองชิ้นส่วนคานที่วางอยู่บนฐานรากไร้เชิงเส้นประเภท 2 ตัวแปรสุชาติ ลิ่มกตัญญู; วรเทพ แซ่ล่อง; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2562การจำลองเพื่อหาค่าคุณลักษณะทางพลศาสตร์ของตัวหน่วงปรับค่าได้ชนิดของเหลวแบบมีแกนด้วยวิธีการประมาณเส้นทางการไหลเป็นรูปวงรีภาสกร ชัยวิริยะวงศ์; ปฐวี สังข์น้อย; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2560การถดถอยและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาธนิต เฉลิมยานนท์; สุรัติ เส็มหมัด; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา