Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Showing results 9 to 28 of 120 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Reduction of power consumption in ultrasonic linear motor for linear translation by partially laminated actuatorsPruittikorn Smithmaitrie; Panumas Suybangdum; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2019Shock Absorber Made of Natural Rubber for MotorcycleCharoenyut Dechwayukul; Veasna Mann; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2019A Wearable Soft Robotic Glove for Rehabilitation of Paralyzed HandPassakorn Vessakosol; Amir Souhail; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555การควบคุมตำแหน่งหัวอ่านฮาร์ดดิสก์แบบสองขั้นตอนด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีพฤทธิกร สมิตไมตรี; จุฑามาศ อุ๋ยสกุล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมต่อการรมควัน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล; ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา; วัชรพงษ์ อินนุพัฒน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2548การทดสอบการใช้น้ำมันปาล์มลดกัมลดกรด และเมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์ม ทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลทางการเกษตรกำพล ประทีปชัยกูร; สวิทชาติ ญาณแก้ว; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2554การทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มลดกัม-ลดกรดกำพล ประทีปชัยกูร; ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2542การทดสอบเตาเผาอิฐชนิดประหยัดพลังงานกำพล ประทีปชัยกูร; สุธีระ ประเสริฐสรรพ์; ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา; พุทธิพงศ์ แสนสบาย; ไพโรจน์ คีรีรัตน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2562การประมาณแรงกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในการทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อแขนภาสกร เวสสะโกศล; ธนัท ธนอัศวพล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550การประยุกต์เครื่องมือยึดกะโหลกศีรษะแบบภายนอกมาใช้ยืดกระดูกขากรรไกรบนเศรษฐกร พงศ์พานิช; วิลาศ สัตยสัณห์สกุล; ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล; ชูเกียรติ คุปตานนท์; ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2559การประยุกต์ใช้ EgP450 ในการกำจัดสารพิษอมรรัตน์ พงศ์ดารา; ธเนศ ปานรัตน์; สุรีพร นวลแก้ว; กฤช สมนึก; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Medical Technology; คณะเทคนิคการแพทย์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; International College; วิทยาลัยนานาชาติ
2552การประยุกต์ใช้สารดูดความชื้นเพื่อลดความชื้นของอากาศก่อนเข้าสู่ระบบปรับอากาศของอาคารที่อยู่อาศัยจันทกานต์ ทวีกุล; วิสิทธิ์ เอกวานิช; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2550การประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยจอมภพ แววศักดิ์; ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา; นพนันท์ นานคงแนบ; นิรันดร มาแทน; มารีนา มะหนิ; ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล; สุภวรรณ ฎิระวณิชย์กุล; มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2548การปรับปรุงห้องรมยางโดยการกรองแก๊สร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรงพีระพงศ์ ทีฆสกุล; วชร กาลาสี; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2553การผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วโดยกระบวนการอัลตราโซนิคอะตอมไมเซซันศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร; ธวัชชัย ปลูกผล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2557การผลิตส่วนผสมดีเซลต้นทุนต่ำจากน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมด้วยการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันและการเลือกทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจากส่วนไขธีระยุทธ หลีวิจิตร; กฤตพจน์ เทพษร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2559การผลิตเมทิลเอสเทอร์และเอทิลเอสเทอร์แบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ด้วยท่อผสมแบบสถิติกำพล ประทีปชัยกูร; กิจภูมิ วิจิตรโสภา; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2559การผลิตเอทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฎิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่องกฤช สมนึก; กำพล ประทีปชัยกูร; กิจภูมิ วิจิตรโสภา; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2559การผลิตเอทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงแบบสองขั้นตอนด้วยท่อผสมสถิตแบบหมุนวนกำพล ประทีปชัยกูร; นฤมล อินทรัตน์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2543การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล; สมชาย ชูโฉม; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ