Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

Showing results 156 to 175 of 248 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่า และกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียนวิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2545การจำแนกชนิดกุ้งแชบ๊วยด้วยเทคนิค RAPD พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2535การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยดีเอ็นเออมรรัตน์ พงศ์ดารา; โชคชัย อินทพฤกษ์; พรรณี ไทยทวี; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; สมปอง เตชะโต; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2549การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของคลาริโทรมัยซินเพื่อให้ได้อนุพันธ์ที่สามารถฟลูออเรสซ์ได้จุติมา บุญเลี้ยง; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2539การถ่ายโอนยีนในกล้วยไม้หวายบอมอมรรัตน์ พงศ์ดารา; พรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2543การถ่ายโอนลักษณะดีของกล้วยไม้หอมเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจพรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2541การทำบริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติและการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชีวโมเลกุลที่มีปริมาณน้อยของ neutralcytoplasmic phophatase จากน้ำยางพารานงพร โตวัฒนะ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2522การผลิตน้ำมันพืชและสบู่จากน้ำมันปาล์มวีระศักดิ์ ทองลิมป์; กนกอร อินทราพิเชฐ; มงคล ไฝขาว; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; พินัย ออรุ่งโรจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2546การผลิตฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่กุ้งแชบ๊วยวิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2541การผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์จากแร่อิลเมไนต์ผดุง บุญสิน; สัมพันธ์ วงศ์นาวา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2542การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าววิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; ดวงพร คันธโชติ; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; สมคิด ดิสถาพร; นงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2549การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทรากัยนีนในหนูขาวสมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์; กิจจา สว่างเจริญ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2559การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อยจงดี บูรณชัย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2533การย้อมสีเอนไซม์กุลวดี กระจ่างลิขิต; วัลลี สุวจิตตานนท์; สิทธิพร รองเดช; อารักษ์ บุญชัย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2534การวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติด้วยการฉายรังสีปริญญา อรุณวิสุทธิ์; ธวัช ชิตตระการ; สมหมาย ช่างเขียน; จิราพร อินทร์จันทร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา
2539การวิเคราะห์กลุ่มสารฟีนอลิกในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงเพริศพิชญ์ คณาธารณา; นินนาท์ โชติบริบูรณ์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2543การวิเคราะห์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ปริมาณน้อยตกค้างในน้ำโดยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟีเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ดนัย ทิพย์มณี; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2528การวิเคราะห์หาปริมาณสารตัวยาชนิดต่าง ๆ โดยวิธีไมเซลลาร์โครมาโทกราฟีมานพ อรัญนารถ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2527การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก : Pb, Cd และ Cu ในอากาศเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่-สงขลา โดยวิธีดิฟเฟอเรนเซียลพัลซ์อะโนดิกสตริพพิงโวลแทมเมตรีเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ยศถา กิจกุลอนุพงษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (Chemistry)
2545การวิเคราะห์เชิงความร้อน และการศึกษาทางสเปกโทรสโกปีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างคอปเปอร์ (I) เฮไลด์ และไดฟีนิลไทโอยูเรียเจษฎา โมกขกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี