Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 86 to 105 of 203 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015The woody plants architectural models in the Songkhla Lake Basin, Peninsular ThailandKitichate Sridith; Leakkhaing Taing; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2538กระแสไฟฟ้าไอออนในการงอกของปาล์มน้ำมันและผลของการประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้ากับการงอกในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันปณต ถาวรังกูร; คำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2562กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบ และสัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์มะดูกในประเทศไทยจรัล ลีรติวงศ์; อนุสิทธิ์ ชีช้าง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2539การกระตุ้นการแบ่งตัวของลิมโฟไซต์โดยเลคตินจากสะตอวัลลี สุวจิตตานนท์; เพ็ญสุข จรัลชวนะเพท; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2547การจัดการงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบเริงชัย ตันสกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
2550การตรวจเลือกเอนไซม์ในเทรตรีดักเทสที่มีความเสถียรต่อความร้อนในสาหร่ายจากแหล่งธารน้ำอุ่นรพีพร โสตถิพันธุ์; สุพัตรา หนูนวล; ศิริศักดิ์ วิประกษิต; อุไรวรรณ ขุนจันทร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2520การทดลองหาผลผลิตของมินต์ ในสวนยางปลูกใหม่มิตรี ลักษณิยานนท์; สุมิตรา วิสุทธารมณ์, ผู้แต่งร่วม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2536การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเลคตินจากเมล็ดเหรียงประภาพร อุทารพันธุ์; ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2549การนำไข่ออกจากรังเพิ่มจำนวนไข่ที่วางของนกแสกหรือไม่ และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของนกแสกในสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสาระ บำรุงศรี; สุเนตร การพันธ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2541การปรับปรุงระบบกรีดยางพาราในต้นยางแก่โดยใช้สารเร่งน้ำยางนพรัตน์ บำรุงรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2522การปรับปรุงวิธีการใช้ประโยชน์จากเนื้อและน้ำมะพร้าว :การคัดเลือกบักเตรีที่สร้างวุ้นสวรรค์และการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำมะพร้าวอรัญ หันพงศ์กิตติกูล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2546การปลูกต้นจากในพื้นที่นาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากความเค็มช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; นพรัตน์ บำรุงรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2539การผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากแบคทีเรียที่เติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างและอุณหภูมิสูงประเสริฐ สันตินานาเลิศ; สุดเอื้อม พัฒนใหญ่ยิ่ง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2540การวางไข่และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนหอยสังข์หนาม (Chicoreus ramosus Linn.) ที่เลี้ยงด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดในระดับความหนาแน่นที่ต่างกันปิติวงษ์ ตันติโชดก; วีระชัย เรืองช่วย; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551การวิจัยชีววิทยาดอกและการเจริญเติบโตของดอกสะตอช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2549การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปลูกป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลาช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; นพรัตน์ บำรุงรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2532การศึกษากายวิภาคของต้นเฒ่าหนังแห้ง (ปราบสมุทร) (Kaempferia angustifolia Rosc.)สุธรรม มะยะกูล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2539การศึกษาการควบคุมโรคข้าวแบบชีววิธีโดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ในระดับห้องปฏิบัติการวิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์; สุชล แก้วพรหม; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2524การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดฟางบนวัสดุชนิดต่าง ๆวัลลภา กฤษณีไพบูลย์; เริงชัย ตันสกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกีฏวิทยาและโรคพืช
2549การศึกษาความหลากหลายและสังคมสาหร่ายทะเลบริเวณเกาะตะลิบง จ .ตรังอัญชนา ประเทพ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา