Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

Showing results 33 to 52 of 133 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Screening for antimicrobial substance producing actinomycetes from soilSouwalak Phongpaichit; Sunanta Sawasdee; Prince of Songkla University Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2010Screening of antagonistic bacteria for controlling fungal contamination on Para rubber sheerSouwalak Phongpaichit; Sirinut Duangsook; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2013Screening of soil fungi from plant genetic conservation project area, Rajjaprabha dam, Suratthani Province which produced antimSouwalak Phongpaichit; Kawitsara Borwornwiriyapan; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2008Strategies of natural product research : antibacterial and antiparasitic drug developmentSupayang Voravuthikunchai; Tripetch Kanchanapoom; Nongyao Sawangjaroen; Sueptrakool Wisessombat; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2000A survey and study of the aquatic fungi at Ton Nga Chang wildlife-sanctuary, Songkhla provinceSouwalak Phongpaichit; Jariya Sakayaroj; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2017The Use of Purple Nonsulfur Photosynthetic Bacteria to Maintain Water Quality, Sources of Single Cell Protein and Bioactive Compounds for Shrimp CultivationDuangporn Kantachote; Supaporn Chumpol; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2014Value enhancement of fermented ground pork product using Y-aminobutyric acid producing starter lactic acid bacteriaDuangporn Kantachote; Anussara Ratanaburee; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การกระจายของยีนกลุ่ม hlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเลพิมลศรี มิตรภาพอาทร; ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์; วราภรณ์ วุฑฒะกุล; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2558การกระจายของยีนกลุ่ม HlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใบแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเลพิมลศรี มิตรภาพอาทร; ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์; วราภรณ์ วุฑฒะกุล; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2556การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบดวงพร คันธโชติ; สุเมธ ไชยประพัทธ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Engineering (Civil Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2544การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่า และกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียนวิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2559การคัดเลือก การทำบริสุทธิ์บางส่วนและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อแอคติโนมัยสีทวิไลลักษณ์ สุวะโซโน; จีราวรรณ ศีลภัย; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซม์ไลเปสเซลลูเลสอะไมเลสหรือโปรติเอสเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ประไพพิศ เชาวลิต; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552การคัดเลือกเชื้อ Aspergillus oryzae สายพันธุ์ที่สร้างเอนไซม์ทนเกลือเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมน้ำปลาปรียานุช บวรเรืองโรจน์; อาคม หวานนุ่น; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552การคัดเลือกแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระในสภาวะมีอากาศและ Bacillus sp. เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อสำหรับปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเลี้ยงฟางข้าวดวงพร คันธโชติ; สัลวา ตอปี; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2555การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลกมลธรรม อ่ำสกุล; อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2540การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากน้ำทิ้งผ่องผกา เธียรมนตรี; วิวิทย์ ศมศานติ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2560การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ที่ย่อยโปรตีนและมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคกุ้ง vibrio spp.ดวงพร คันธโชติ; ณัชภัทร แสงธรรมหนอ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในกระบวนการหมักแป้งขนมจีนปรียานุช บวรเรืองโรจน์; วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจ; ชลธิชา เลี่ยมดำ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกทนอุณหภูมิต่ำที่ผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็นปรียานุช บวรเรืองโรจน์; นุชรี ตันติสุวรรณโณ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา