Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 49 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีระพีพร เรืองช่วย; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; นิรัติศัย เพชรสุภา; อมมี คุณอารี; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2545การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสมควร ทองปราง; ปิ่น จันจุฬา; เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข; ธำรง ทองจำรูญ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2543ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลากดคังธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาแรดธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2550ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลปลาดุกอุยธำรงค์ อมรสกุล; สุรศักดิ์ กุลลาย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาไหลนาธำรง, อมรสกุล; พรพนม, พรหมแก้ว; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2560นิเวศวิทยาทางอาหารของลูกปลากะรังดอกแดงวัยอ่อน (Epinephelus coioides) และลูกปลาชนิดอื่น ที่อาศัยร่วมกันบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างหะยีสาแม, ซุกรี; ช่วยเกื้อ, กาญจนาฏ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556ประชาคมสัตว์น้ำบริเวณแท่งคอนกรีตสำหรับการป้องกันตลิ่ง ในจังหวัดปัตตานีซุกรี, หะยีสาแม; นญาดา, ขวัญทอง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2547ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบอาหารบางชนิดในอาหารปลานิลแดงเศวต ไชยมงคล; อัตรา ไชยมงคล; กฤษณ์ เตี่ยวประดิษฐ์; วรรณรัตน์ เกิดควน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2552ผลของน้ำมันขมิ้นและตะไคร้ต่อคุณภาพและการยืดอายุของหอยแมลงภู่ภายใต้การบรรจุดัดแปลงบรรยากาศพายัพ มาศนิยม; จารุวรรณ มณีศรี; อมมี เบญจมะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2558ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของสาหร่ายไส้ไก่ระพีพร, เรืองช่วย; อาริณี, มูน๊ะ; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549ผลของฟ้าทะลายโจรในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เบตงปิ่น จันจุฬา; ดำรัส ชาตรีวงศ์; วินัย วารี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2532ระบบการวัลคาไนซ์ของน้ำยางที่ใช้กำมะถันเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อทำท่อยางสายน้ำเกลือบุญธรรม นิธิอุทัย; พรพรรณ นิธิอุทัย; ปรีชา ป้องภัย; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และการเตรียมพ่อแม่พันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ปลาดุกทะเลธำรงค์ อมรสกุล; ไพรัตน์ จีรเสถียร; ทศพล พลรัตน์; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องระยะการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรสุจรรยา พงศ์สวรรค์; วิชัย หวังวโรดม; วีรยา คุ้มเมือง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2551รายงานการวิจัยเรื่องจำนวนและตำแหน่งพันธะไดซัลไฟด์ของโปรตีน gp64 จากอนุภาคไวรัสก่อโรคหัวเหลืองในกุ้งอภิชัย บัวชูก้าน; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2554รายงานการวิจัยเรื่องอาหารผสมราคาถูกสำหรับการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นแบบความหนาแน่นต่ำและความหนาแน่นสูงในบ่อเลี้ยงระบบน้ำทะเลหมุนเวียนและระบบไหลผ่านตลอดศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สากล โพธิ์เพชร; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2544ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลาบู่ทรายวสันต์ ศรีวัฒนะ; อุไรวรรณ ชำนาญเวช; ธำรงค์ อมรสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2544วงจรการสืบพันธุ์และโครงสร้างโดยละเอียดของกระบวนการสร้างอสุจิของปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 1852)จินตมาศ สุวรรณจรัส; ธำรง อมรสกุล; วสันต์ ศรีวัฒนะ; อุไรวรรณ ชำนาญเวช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2548วงจรสืบพันธุ์ของหอยแครง Anadara granosa L. กับนิเวศวิทยาบางประการบริเวณอ่าวปัตตานีจินตมาศ สุวรรณจรัส; ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม