Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

Showing results 21 to 40 of 64 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การเตรียมพอลิเมอร์นำไฟฟ้าจากยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนร่วมกับฟิวเลเยอร์แกรฟีนสุบฮาน สาและ; ภัณฑิรา เก้าเอี้ยน; Faculty of Sciecnce and Technology (Rubber Technology and Polymer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยสไตรีนปริมาณสูงและการประยุกต์ใช้งานเป็นสารเพิ่มความแข็งอาซีซัน แกสมาน; ชาติชาย จันทร์เทพ; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2557การเตรียมยางฟองน้ำย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมได้จากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังนิธินาถ แช่ตั้ง; คมสันต์ เต็มนา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมวัสดุมุงหลังคาจากเศษยางครัมบ์และพลาสติกรีไซเคิลณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; จักรพงษ์ รักษาพราหมณ์; อทิตยา โต๊ะสัน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2549การเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเอทิลีนไวนิลอะซีเตทและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำซีตีไซยีดะห์ สายวารี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติมาลิเอตกับพอลิเมทิลเมาคริเลทโดยกระบวนการวัลคาโนเซชันแบบไดนามิกส์เจริญ นาคะสรรค์; สุวิมล ศิริวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้กาวน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสานเบญจ ทองนวลจันทร์; กาญจนา นกแก้ว; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การเตรียมและสมบัติของยางผสมสารตัวเติมระหว่างน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับดิสเพอร์ชั่นของสารตัวเติมเคลย์อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; จิตรลดา สาแหละ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอตและยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีนวันเฉลิม แวดอเลาะ; เจริญ นาคะสรรค์; ซีตีไซยีดะห์ สายวารี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2555การเตรียมและสมบัติของรีแอคทีฟพอลิเมอร์เบลนด์จากยางธรรมชาติดัดแปลงด้วย เอ็น-(4-ไฮดรอกซิฟินิล) มาลิอิไมด์และไนลอน 6ธรณิศ นาวารัตน์; สุวนันต์ พลีบัตร; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเตรียมไพรเมอร์เพื่อใช้ในการติดยางกับโลหะโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ โครงการเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี; อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2549การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลตเพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ โครงการณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์; มนัส แซ่ด่าน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2551การเบลนด์ยางธรรมชาติร่วมกับยางไนไตร์ลคาร์บอกซิเลตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ผลิตท่อยางที่ทนความร้อนและน้ำมันณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์; เกรียงไกร อรุณพันธ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2550การเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าของยางธรรมชาติในขณะวัลคาไนซ์ โครงการปริญญา เที่ยวแสวง; ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2549การโพสวัลคาไนซ์ของฟองยางธรรมชาติณัฐพงศ์ นิธิอุทัย; ศุภเชษ ผลทอง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548การใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันอะโรมาติกในยางคอมเปาวด์ปริวัฒน์ พัดยา; อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2551การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์กรรณิการ์ สหกะโร; นิตา สุพรรณชนะบุรี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2548กาวติดยางกับโลหะจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์จิราภรณ์ เยื้อนชลคำ; อาซีซัน แกสมาน; เจริญ นาคะสรรค์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2538ความสัมพันธ์ระหว่างความกระเด้งตัวกับความร้อนสะสมของยางวัลคาไนซ์ปรีชา ป้องภัย; โสภณ ภักดีจิตร; บุญธรรม นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2535ความสามารถในการเป็นฟองของสบู่คาร์บอกไซเลตบุญธรรม นิธิอุทัย; สมนึก วงศ์สุวัฒน์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์