Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

Showing results 2 to 21 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Soft x-rays from plasma focus / Chaivity SilawatshananaiChaivitya Silawatshananai; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2551การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมแอซิดบางชนิดโดยเบนทอไนท์ธรรมชาติและเบนทอไนท์ดัดแปรยุพดี, ชัยสุขสันต์; จรีรัตน์, รวมเจริญ; เสาวภา, โชติสุวรรณ; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2556การกำหนดเงื่อนไขในการจัดทำปฏิทินฮิจเราะฮ์ เวลาละหมาดและทิศกิบลัตนิแวเต๊ะ, หะยีวามิง; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2555การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนเอคติเวชั่นในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและสงขลาสมหมาย, ช่างเขียน; พวงทิพย์, แก้วทับทิม; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2550การตรวจเลือกเอนไซม์ในเทรตรีดักเทสที่มีความเสถียรต่อความร้อนในสาหร่ายจากแหล่งธารน้ำอุ่นรพีพร โสตถิพันธุ์; สุพัตรา หนูนวล; ศิริศักดิ์ วิประกษิต; อุไรวรรณ ขุนจันทร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2560การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน Pathogenesis-Related-1 (PR-1) จากยางพารา (Hevea brasilliensis)นันทา เชิงเชาว์; อุไรวรรณ ขุนจันทร์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2548การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชนพัชรียา ไชยลังกา; สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; เอมอร แซ่จิว; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; สุธาทิพย์ ธรรมชาติ; สุดาวดี แก้วพิบูลย์; สมใจ ลิ่มทองพันธ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2542การพัฒนาสารดูดซับชีวภาพชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเล เพื่อกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียยุพดี, ชัยสุขสันต์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2545การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำปัตตานีและการดูดซับทางชีวภาพของโลหะหนักบางชนิดโดยสาหร่ายทะเลและจุลินทรีย์ยุพดี, ชัยสุขสันต์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2563การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประทีป เอื้อนมงคล; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2539การศึกษาการเพาะเลี้ยงสปอร์เฟิร์นชายผ้าสีดาและเฟิร์นข้าหลวงหลังลายในอาหารวุ้นสมพร จันทเดช; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของปุดหวานสมพร ประเสริฐส่งสกุล; วนิดา เจียรกุลประเสริฐ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557การสกัดแคโรทีนจากน้ำทิ้งจากการสกัดน้ำมันปาล์มเจริญ, ภคธีรเธียร; พัณนิดา, แก้วแสงอ่อน; นุจรีย์, สนิหวี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2558การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพสุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล; จุฑารัตน์ ทะสะระ; วีรยา คุ้มเมือง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2549การเตรียมยางธรรมชาติต้านเชื้อราเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์รองเท้าแวอาแซ แวหามะ; ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; สุพัตรา ณ สงขลา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2537การเตรียมยางธรรมชาติโครงร่างตาข่ายห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียเพื่อใช้ในระบบควบคุมการปลดปล่อยไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; มนัส แซ่ด่าน; กัลยาณี คงสีทอง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2548การเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติอะคริเลททรงธรรม บูรณะ; ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2547การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ในกระบวนการผลิตระหว่าง PA6 กับ NRมนัส แซ่ด่าน; วิไลพร ลักษมีวาณิชย์; สุวัฒน์ รัตนพันธ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2546การเตรียมโคพอลิเมอร์โครงสร้างร่างแหห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียเพื่อใช้งานทางด้านเกษตรกรรมไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; พิชญา ภูมิภัทร; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2547การใช้วิธีทางไฟไนท์เอเลเมนต์ศึกษาพฤติกรรมการกดของอิลาสติกแบริ่งวิไลพร ลักษมีวาณิชย์; มนัส แซ่ด่าน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์