Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 66 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Salinity Tolerance in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)Pattira Pongtippatee; Biboon Withyachumnarnkul; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Science and Industrial Technology
2561การคัดแยกและผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีต่อการเจริญเติบโตของพริกไทย (Piper nigrum L.)จรัสลักษณ์ เพชรวัง; นภาพร คงตุก; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2550การจัดทำรูปวิธานในการจัดจำแนกชนิดตัวอ่อนของแมลงหนอนปลอกน้ำในวงศ์ Hydroptilidae บางชนิดในประเทศไทยพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551การตรวจสอบหลากหลายพันธุกรรมของสบู่ดำในประเทศไทยโดยวิธีอาร์เอพีดีปัทมา เสนทอง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังการวางไข่และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridizationดวงแขฑิตา กาญจนโสภา; ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553การประยุกต์ใช้การทำความเย็นแบบระเหยกับคอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R-410Aพงศกร ศานติชาติศักดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560การปรับปรุงความคงขนาดของแผ่นไม้ปาล์มน้ำมันอัดโดยการแช่เบื้องต้นด้วยกรดซิตริกก่อนกระบวนการอัดร้อนรัตนา ชูหว่าง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้ปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพด้วยเชื้อราผุบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากน้ำนึ่งปลาสำหรับพืชอาหารสัตว์ในนาร้างสุชาติ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้ำมันบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สาคล โพธิ์เพชร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การยืดอายุผลิตภัณฑ์พริกแกง และออกแบบบรรจุภัณฑ์บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์; ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่ง STR20 ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเนื้อ กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบดี คำสีเขียว; สุธา โอมณี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555การสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนสุวลักษณ์ วิสุนทร; รัตนา เกียรติตันสกุล; ศุภรัตน์ หนูมา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเหล็กเพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และความเป็นพิษต่อเซลล์อุไรวรรณ วีระพันธ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์มนงเยาว์ เมืองดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์ณัฐธิดา รักกะเปา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561การเปรียบเทียบผลผลิตและความแปรปรวนทางพันธุกรรมของข้าวหอมไชยาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุชาติ เชิงทอง; วรันธร รัตนเดช; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม