Browsing by Author คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 272 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบริหารจัดการที่ดินสาธารณะประโยชน์แบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน : ตัวชี้วัดและปัจจัยเชิงสาเหตุคณน ไตรจันทร์; คมสัน หลงละเลิง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การบริหารจัดการแบบร่วมมือในโครงการคลองหมอนนา ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาธัญรดี ทวีกาญจน์; วสันต์ ศรีสมพงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2555การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลตำบลที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาอาคม ใจแก้ว; สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) : บทบาทของผู้ปกครองเครือข่ายต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; จุรีพร ดุกหลิ่ม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2พูนศักดิ์ เงินหมื่น; อรทัย กาญจนะภาโส; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2549การประสานสถาบันทางสังคมเข้าสู่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชนบทในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2533การประสานแผนของ 6 กระทรวงหลักในการวางแผนโครงการพัฒนาชนบท กรณีศึกษาจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินการดำเนินงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพัฒนากร จังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; จรรยา ศิริรัตน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินการเตรียมพร้อมการป้องกันอัคคีภัย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; พงษ์พันธ์ สุวรรณกาล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2545การประเมินความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจในประเทศไทย : กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคใต้จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; อาทร คุระวรรณ; กมล ส่งวัฒนา; ณรงค์ บุญสวยขวัญ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การประเมินความต้องการจำเป็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน: กรณีศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีฆายนีย์ ช. บุญพันธ์; ซูไฮมีน สาและ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตั้งด่านตรวจ จุดสกัด จุดตรวจ ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จาก กรณีศึกษาอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์; ไพอีซิล เจ๊ะอาแซ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การประเมินประสิทธิผลของโครงการชุมชนในด้านพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2557: กรณีศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลาพัฒนิจ โกญจนาท; ชยานุช จันทรโชติ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการปลอดทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สงขลาอนุ เจริญวงศ์ระยับ; นันทิตา มาศงามเมือง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการปลอดทุจริตคอร์รัปชั่นในมิติเชิงพฤติกรรม : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สงขลาอนุ เจริญวงศ์ระยับ; จิษฎานุช แสงศรี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office มาใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; เรณู หนูอุไร; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; จารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; ปิยนันท์ ประสมสุข; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินผลโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; ปิยะนันต์ วางกลอน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การประเมินภาวะผู้นำของนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในทัศนคติของปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; ดานิสา ท่าวสมาน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์