Browsing by Author คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์

Showing results 22 to 41 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีศรีสุข, วันพิชิต; หน้าใหญ่, อุไรรัตน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2561การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาฒนามาตุภูมิในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจวบ ทองศรี; นูรีศัณย์ อูเซ็ง; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2021การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสอาหวัง ล่านุ้ย; บดินทร์ เดเบาะจาโก; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีดนยา, สะแลแม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2532การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ; มานพ จิตต์ภูษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2552การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบริหารจัดการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ กรณีศึกษา : สภาพเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชณชพงศ, จันจุฬา; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2559การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลาชาคร, ประพรหม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2523การศึกษาสภาพชุมชนชนบทชายแดนไทย-มาเลเซียสุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2559การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มอนุรักษ์อ่าวปัตตานีทองแท้, เพ็ญพักตร์; เหาะเจริญ, ศิรดา; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2561การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันพิชิต ศรีสุข; นาวาวี กาโฮง; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นในครอบครัวมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีอัลญาณ์ สมุห์เสนีโต; นัจพร ต่างสี; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การเข้าถึงการบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีนิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า; กิตติพร นพจนสุภาพ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2022การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของมุสลิมะห์ที่เป็นโสดในเทศบาลเมืองปัตตานีจิรัชยา เจียวก๊ก; วันพิชิต ศรีสุข; มูซีร่า หลีอาดั้ม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2021ความรู้ทางการเงินและปัจจัยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชาวมุสลิมใน จังหวัดปัตตานีวันพิชิต ศรีสุข; กัลโสม หะแว; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2022ความสุขของผู้สูงอายุในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาประจวบ ทองศรี; รังสฤษ ล่าหับ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2561บทบาทการพัฒนาสังคมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน กรณีศึกษาตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีวันพิชิต ศรีสุข; สุไลมาน เจ๊ะและ.; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2552บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียวันพิชิต ศรีสุข; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557บทบาทหญิงชายมุสลิมกับการจัดการทรัพยากรประมงบ้านปากบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเพ็ญพักตร์, ทองแท้; จงรักษ์, ศรีจันทร์งาม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557บทบาทหญิงชายมุสลิมในการจัดการดูซงบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเพ็ญพักตร์, ทองแท้; ลม้าย, มานะการ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดปัตตานีอัลญาณ์, สมุห์เสนีโต; อรอุมา, แก้วเกิด; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์