Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 14 of 14 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2017The Effect of Foot Care Camp on Diabetic Foot Care Knowledge and Behaviors of Individuals With Diabetes Mellitus in Indonesia / Angger Anugerah Hadi SulistyoWipa Sae-Sia; Angger Anugerah Hadi Sulistyo; Faculty of Nursing (Foundamental Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2017The Effect of Nursing Comfort Care Integrating With the Holy Qur’an Recitation on Comfort in Muslim Patients With mechanical VentilationWaraporn Kongsuwan; Junaidy Suparman Rustam; Faculty of Nursing (Foundamental Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2550การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ประนอม หนูเพชร; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ทิพมาส ชิณวงศ์; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2546การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2543สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; จิรพรรณ พีรวุฒิ; ประภาพร ชูกำเหนิด; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2539การศึกษาติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 1 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิมลรัตน์ จงเจริญ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2544การศึกษาสภาวะจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชญากรรมของอาชญากรในคดีอุกฉกรรจ์และคดีไม่อุกฉกรรจ์ในเขตจังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; สงวนศรี แต่งบุญงาม; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; อุไรวรรณ อินทศร; อานนท์ วิทยานนท์; ดำรัส วิริยะกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2532การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน โดยใช้สไลด์เทปโปรแกรมกับการสอนแบบสาธิตวิมลรัตน์ จงเจริญ; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสาลี เฉลิมวรรณพงศ์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2545ผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง ""สุขวิทยาส่วนบุคคล"" ต่อคะแนนฝึกปฏิบัติและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาจิรพรรณ พีรวุฒิ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2549ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารี นุ้ยบ้านด่าน; วิภา แซ่เซี้ย; ประนอม หนูเพชร; ปริศนา อัตถาผล; ทิพวรรณ รมณารักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2538รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; โขมพักตร์ มณีวัต; ภารตี ปรีชาวิทยากุล; สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย; เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; หน่วยรังสีรักษา
2546วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนขวัญตา บาลทิพย์; จิรพรรณ พีรวุฒิ; อังศุมา อภิชาโต; สุดาวดี แก้วพิบูลย์; ปรีดา หนูแดง; กลมทิพย์ แซ่เอ่า; วรวิทย์ กิติศักดิ์รณกรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2536เปรียบเทียบความคาดหวังต่อสิทธิของผู้ป่วยและการได้รับการปฏิบัติที่เคารพในสิทธิของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์; สุชาติ ธิติวรณะ; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น