Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

Showing results 100 to 119 of 298 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Use of complementary therapies by patients with cancer in BangladeshPloenpit Thaniwattananon; Halder, Biplab; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555กระบวนการสร้างหรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวีขวัญตา บาลทิพย์; ทิพมาส ชิณวงศ์; สิริลักษณ์ จันเทร์มะ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2561การดูแลและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระหว่างการส่งต่อโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงเนตรนภา คู่พันธวี; แสงทิพย์ ลีลากานต์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548การตัดสินใจของผู้ป่วยและผู้ตัดสินในแทนในการรักษาพยาบาลระยะสุดท้ายของชีวิตอรัญญา เชาวลิต; จิรายุ เนื้อน้อย; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2559การตัดสินใจและผลการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตไทยพุทธในระยะท้ายของชีวิตวราภรณ์ คงสุวรรณ; ปวันนุช กลิ่นมาลี; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2545การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; พิไลรัตน์ ทองอุไร; ขวัญตา บาลทิพย์; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สุจิตรา จรจิตร; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; สมลักษณ์ สังข์เกษม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558การปฏิบัติพยาบาลของพยาบาลห้องผ่าตัดที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สุงอายุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องขนิษฐา นาคะ; บุศรินทร์ จงใจสุรธรรม; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2553การปฏิบัติพยาบาลตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยวิภาวี คงอินทร์; สุนิสา เพ็งสุข; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558การประเมินตัดสินและการเผชิญภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินของญาติผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินขนิษฐา นาคะ; มณทิพย์ เกสโร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2546การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ทิพมาส ชิณวงศ์; ประนอม หนูเพชร; กิตติกร นิลมานัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2546การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านจิตสังคม ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมยุพา อ๋องโภคัย; ศรีวรรณ ช่วยนุกูล; สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์; กิตติกร นิลมานัต; วราภรณ์ คงสุวรรณ; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2537การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัดอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; น้ำทิพย์ แสงจันทร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2550การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ประนอม หนูเพชร; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ทิพมาส ชิณวงศ์; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2542การพัฒนาเครื่องมือประเมินประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และวิธีการแก้ไขประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลอรัญญา เชาวลิต; วันดี สุทธรังษี; ถนอมศรี อินทนนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2552การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนหลอดเลือดดำเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; พรพิลาศ พลประสิทธิ์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552การพัฒนาและการประเมินประสิทธิภาพแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลปัตตานีวิภา แซ่เซี้ย; สุนิดา อรรถอนุชิต; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2559การพัฒนาและการประเมินผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยสูงอายุในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมชนเนตรนภา คู่พันธวี; รินณารา สายเมฆ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2553การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุประณีต ส่งวัฒนา; เกสร พรมเหล็ก; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2556การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ทิพมาส ชิณวงศ์; วันดี ศรีเรืองรัตน์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2557การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อฝึกขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการเนตรนภา คู่พันธวี; วิจิตร ไพโรจน์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์