Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์

Showing results 8 to 27 of 88 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การคาดการณ์ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการบริการสุขภาพ และความตั้งใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลศศิธร พุมดวง; ศศิธร พุมดวง; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2557การดำเนินชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดบุตรคนแรกศศิกานต์ กาละ; ชุดาณัฎฐ์ ขุนเพชร; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2545การดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาไซโดวูดีนพรทิพย์ อารีย์กุล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2539การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีพรทิพย์ อารีย์กุล; สุรีย์พร กฤษเจริญ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2556การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานของสตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้เยาวเรศ สมทรัพย์; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2558การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2557ปรียา แก้วพิมล; สุรีย์พร กฤษเจริญ; ปราณี พงศ์ไพบูลย์; โสเพ็ญ ชูนวล; อุไรรัตน์ หน้าใหญ่; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2536การพัฒนาตนเองด้านวิชาการของอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จีรเนาว์ ทัศศรี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2553การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้งวัฒนา ศรีพจนารถ; โสเพ็ญ ชูนวล; จิตใส ลาวัลย์ตระกูล; ปราณี พงศ์ไพบูลย์; จิตติ ลาวัลย์ตระกูล; ชุติวรรณ ปุรินทราพิบาล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; สุรีย์พร กฤษเจริญ; ละมูล บุรณศิริ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะเยาวเรศ สมทรัพย์; โสเพ็ญ ชูนวล; ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์; ฝนทอง องค์พลานุพัฒน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Medicine (Obstetrics and Gynecology); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2552การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูกสุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; กัญจนี พลอินทร์; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; จรัญ ศรีทวีวัฒน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การพัฒนาโปรแกรมการสอนมารดาเพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองวัฒนา ศรีพจนารถ; ปรียา แก้วพิมล; ศวิตา ธิติมาพงศ์; บุญพา เชื้อพราหมณ์; สุทิศา เจริญสิน; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2555การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพวรางคณา ชัชเวช; จิตรานันท์ สมพร; สุรีย์พร กฤษเจริญ; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2552การรับรู้การดูแลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลและการรับรู้การได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในโรงพยาบาลภาคใต้ของประเทศไทยอวยพร ภัทรภักดีกุล; โสเพ็ญ ชูนวล; มัลลิกา สุนทรวิภาต; Songklanagarind hospital; โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2536การรับรู้ของบัณฑิตพยาบาล ด้านสมรรถนะเชิงวิชาชีพ เจตคติและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัลยา เบญจรัตนาภรณ์; วัฒนา ศรีพจนารถ; ถนอมศรี อินทนนท์; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2561การรับรู้และการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดศศิกานต์ กาละ; รังสินันท์ ขาวนาค; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2541การสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ต่างกันของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; นันทา กาเลี่ยง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy)
2551การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทยกิตติกร นิลมานัต; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วันธณี วรุฬห์พานิช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2558การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพสุรีย์พร กฤษเจริญ; ประชุมพร สุวรรณรัตน์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2555การเปรียบเทียบผลของท่า PSU Cat สลับนอนศีรษะสูงร่วมกับการฟังดนตรีผ่อนคลายและการได้รับออกซิโตซินต่อระยะเวลาของระยะก้าวหน้าของการคลอดและความปวดในมารดาครรภ์แรกศศิธร พุมดวง; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; สุกิจ มหัธนันท์; ทวิช พยัคฆมาศ; กัลยา มณีโชติ; เบญจมาศ จันทร์อุดม; ตรีรัตน์ อัจสริยะสิงห์; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2548การเยียวยาด้านจิตใจผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ปรียา แก้วพิมล; กัลยา วิริยะ; บุษยา ขุนแผ้ว; แสวง คำหงษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา; คณะอุตสาหกรรมเกษตร; โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา