Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

Showing results 12 to 31 of 70 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Workplace stressors and coping strategies among public hospital nurses in Medan, IndonesiaTasanee Nasae; Achmad Fathi; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2564กระบวนการมีสมดุลชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องอุมาพร ปุญญโสพรรณ; พัชรี คมจักรพันธุ์; ภัทรพร กิจเรณู; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2555กระบวนการสร้างหรือคงไว้ซึ่งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวีขวัญตา บาลทิพย์; ทิพมาส ชิณวงศ์; สิริลักษณ์ จันเทร์มะ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552กระบวนการเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพวรรณี จันทร์สว่าง; ปิยะนุช จิตตนูนท์; พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2554การจัดบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดสงขลาสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุรพงศ์ เอียดช่วย; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2554การปรับสมดุลชีวิตในครัวเรือนข้ามรุ่นของผู้สูงอายุในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; วรรณี จันทร์สว่าง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2559การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการป้องกันโรคเรื้อรังสำหรับพระภิกษุสงฆ์สูงอายุของไทยแสงอรุณ อิสระมาลัย; อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2555การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมการสร้างเสริมพฤติกรรมออกกำลังกายแบบมีส่วนร่วมตามแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงระยะพฤติกรรม : กรณีศึกษาแกนนำสุขภาพชุมชนกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท จังหวัดสงขลาสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; ชุลีพร เอกรัตน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2530การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท: การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; เยาวณี จรูญศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2546การรับรู้และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหารการพยาบาลในคลินิกและชุมชนของโรงพยาบาล 14 จังหวัดภาคใต้สุนันท์ ศรีวิรัตน์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2528การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทิพวรรณ รมณารักษ์; วรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2539การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มการรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2540-2542 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วรรณี จันทร์สว่าง; ไขแสง ชวศิริ; ทัศนีย์ นะแส; จุฑามาศ อินทรปรีชา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัวพรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2537การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพเด็ก 0-6 ปี : กรณีศึกษาบ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลอุดม พานทอง; บัญชา มาลินี; สุจารี จันทร์หอม; รัชนี เพชรสีช่าง; จิรวรรณ ศิริปัญญา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2558การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทยขวัญตา บาลทิพย์; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; นฤมล ติระพัฒน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2533ความคิดเห็นของประชาชนต่อการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2551ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้าง 7 ภาควิชาของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จรรยา ชูจันทร์; วรรณี จันทร์สว่าง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2536คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วรรณี จันทร์สว่าง; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2557ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแสงอรุณ อิสระมาลัย; พิมพ์พนิต ภาศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์