Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

Showing results 4 to 23 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การติดตามผลการบำบัดรักษา ผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดรักษายาเสพติด ภาคใต้บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; เยาวรัตน์ มัชฌิม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :เปรียบเทียบระหว่างทัศนะของผู้บังคับบัญชาและบัณฑิตทิพวรรณ รมณารักษ์; ณัฐกาญจน์ ไชยรัตนพงศ์; พิไลรัตน์ ทองอุไร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2552การพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยประยุกต์ใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นพิไลรัตน์ ทองอุไร; เหม มณีมั่งคั่ง; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542การพัฒนาเครื่องมือประเมินประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และวิธีการแก้ไขประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลอรัญญา เชาวลิต; วันดี สุทธรังษี; ถนอมศรี อินทนนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2559การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการรักษาความลับของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; วานีตา สาเมาะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2541การศึกษาปัญหาการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลประสาทสงขลาพิไลรัตน์ ทองอุไร; ศุภวรรณ ศรีช่วย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2554การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านศิลปะการแสดงอัมพร ศรประสิทธิ์; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; สมโภชน์ เกตุแก้ว; บุษกร โกมลตรี; สุภาพร วุกถ้อง; จิตรา สายสิงห์; วาที ทรัพย์สิน; เกรียงศักดิ์ รักษาเดช; ทวนธง ครุฑ; จิราพร บัวผุด; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; ณฐ ย่าหลี; ศักดา มรกต; โชษิตา กิจศรีนภดล; สุพรรณพร วรรณเวช; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; ณัฎฐพล ช้างนรินทร์; ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ; เทพสิน ผ่องแผ้ว; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; Faculty of Fine and Applied Arts; คณะศิลปกรรมศาสตร์; Faculty of International Studies; คณะวิเทศศึกษา
2561ปัจจัยทำนายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลในครอบครัวผู้เป็นโรคซึมเศร้าวันดี สุทธรังษี; ภัทราภรณ์ วรสิรินารา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2561ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้าวันดี สุทธรังษี; ธนพร ศรีฟ้า; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2560ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าอรวรรณ หนูแก้ว; ธมลวรรณ สีนาค; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของแรงงานหญิงย้ายถิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลาเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; กิตติ วิวัฒน์สวัสดินนท์; สุวรรณา จาละ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2546ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้านของผู้ดูแลบุญวดี เพชรรัตน์; เยาวนาถ สุวลักษณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2547ผลการจัดโปรแกรมการเตรียมเด็กวัยหัดเดินที่มีต่อพฤติกรรมการถูกแยกจากมารดาเกศรา เสนงาม; นิ่มนวล ศุภกำเนิด; ลักขณา คงแสง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2534ผลการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกสำหรับนักศึกษาพยาบาลวัลลภา คชภักดี; ถนอมศรี อินทนนท์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2552ผลของการฝึกบริหารจิตยุทธ "หว้ายตันกง" ต่อภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเยาวณี จรูญศักดิ์; จินตนา เลิศไพบูลย์; เยาวเรศ สมทรัพย์; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2561ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อทัศนคติการใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่นวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ธัญญาภรณ์ อุปมัยรัตน์; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2562ผลของโปรแกรมการจัดการความทุกข์ทรมานทางจิตใจต่อการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้วินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ธัญญลักษณ์ เพ็งเจริญ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2559ผลของโปรแกรมการจัดการพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายสมาธิสั้นอรวรรณ หนูแก้ว; ติชิลา แสงแก้ว; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2557ผลของโปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤตทางจิตใจจากอุทกภัยต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; วิลาวรรณ คริสต์รักษา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2562ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ศิรันยา รอดเจริญ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช