Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 66 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นมุสลิมที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดในสามจังหวัดชายแดนใต้พิสมัย วัฒนสิทธิ์; ชัญญ์สุรีย์ สิงสุวรรณ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงวัยรุ่นหญิงมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในภาคใต้ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; มยุรี ยีปาโละ; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัดส่วนของร่างกายกับภาวะความดันโลหิตสูงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพิสมัย วัฒนสิทธิ์; อำไพพร ก่อตระกูล; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกุลทัต หงส์ชยางกูร; จตุพร จันทร์ทิพย์วารี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแล แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของมารดาที่ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 6-36 เดือนวันธณี วิรุฬห์พานิช; ยุซรอ เล๊าะแม; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2554คุณภาพการนอนหลับและการจัดการของผู้ดูแลในการส่งเสริมการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนดบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; อัศลี แสงอารี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ประณีต ส่งวัฒนา; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์; จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ; ผุสนีย์ แก้วมณีย์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554จังหวัดภูเก็ต : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554จังหวัดระนอง : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2554จังหวัดสงขลา : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางแผนการกำกับติดตามและการประเมินผลการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชนโดยเน้นสิทธิและประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐานประจำปี 2554-2555วันธณี วิรุฬห์พานิช; บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; ปิยะนุช จิตตนูนท์; โสเพ็ญ ชูนวล; วิภา แซ่เซี้ย; อรวรรณ หนูแก้ว; อำไพพร ก่อตระกูล; ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2560ประสบการณ์ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นโรคมะเร็งวันธณี วิรุฬห์พานิช; ตรีทิพย์ เครือหลี; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2557ประสบการณ์อาการเปลี่ยนแปลงการรับรสและกลิ่น และกลวิธีการจัดการอาการในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดกุลทัต หงส์ชยางกูร; ปิยธิดา เทพประดิษฐ์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2559ปัจจัยคัดสรรทำนายคุณภาพชีวิตของเด็กโรคลมชักตามการรับรู้ของผู้ดูแลบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; ธัญลักษณ์ ตติยไตรรงค์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและการฟื้นหายในมุสลิมที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดผจงศิลป์ เพิงมาก; นาบีละห์ สาแม; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการปกป้องสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นหญิงอาชีวศึกษาโสเพ็ญ ชูนวล; สุพรรณิกา เหล็กกล้า; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2533ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผดุงครรภ์โบราณและแม่บ้าน จังหวัดกระบี่ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; ฤทัยพร ตรีตรง; จรัสศรี บัวบาน; ศรีนวล โอสถเสถียร; กัลยา เบญจรัตนาภรณ์; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; รัชตะวรรณ โอฬารพิริยกุล; มยุรี นภาพรรณสกุล; วรวรรณ คงนาค; สุจิตรา ภูเก้าล้วน; สารี คำฝอย; ทิพวรรณ หนูทอง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2547ผลการจัดโปรแกรมการเตรียมเด็กวัยหัดเดินที่มีต่อพฤติกรรมการถูกแยกจากมารดาเกศรา เสนงาม; นิ่มนวล ศุภกำเนิด; ลักขณา คงแสง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2548ผลการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; กมลวรรณ ภูวัฒนานนท์; เกศรา เสนงาม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2560ผลของการจัดท่าต่อปริมาณของเหลือค้างในกระเพาะอาหารในทารกเกิดก่อนกำหนดบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์; จณัญญา โมรา; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2551ผลของการทบทวนความรู้และปัจจัยที่มีต่อการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาตรีและการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; เกศรา เสนงาม; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์