Browsing by Author คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)

Showing results 21 to 24 of 24 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการเข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุนภาลัย เพ็ชรดำ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2545ผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้และเจตคติเรื่อง การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิภา สุวรรณรัตน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2547ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสุขภาพครอบครัวต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าศาลาอุไร จเรประพาฬ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2543เครือข่ายสังคม การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุย้ายถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่นวพร ดำแสงสวัสดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน