Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์

Showing results 39 to 54 of 54 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2560บทบาทของไพรไบโอติก Lactobaacillus paracasei SD1 Lactobacillus rhamnosus SD11 และ Lactobacillus gasseri SD12 ต่อความสัมพันธ์โฮสต์และจุลชีพในลำไส้ของแมลงหวี่สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2562ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมร่องฟันที่ระยะเวลา 1 ปี 5ปี และการใช้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; วศิน มหาศรานนท์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Essential Oil ต่อการลดค่าคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อริศา ศรีคง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ประสิทธิผลในการใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเตียงจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อาณัติ มาตระกูล; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 3 ปี ต่อการเกิดโรคฟันผุตอนอายุ 4 ปี ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล : การศึกษาย้อนกลับอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; พิมลพันธ์ จุ้งทอง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2022ปัจจัยที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งฟันผุในผู้สูงอายุในมุมของผู้ให้บริการเสมอจิต พิธพรชัยกุล; นิลุบล ปานะบุตร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ผลของการกำจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสีฟันภายในตัวฟันต่อประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและความแข็งผิวเนื้อฟันเกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์; ขวัญเกล้า สายเชื้อ; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ผลของคอมพอเมอร์แบบติดแน่นในการป้องกันการดันขึ้นและทิปปิ้งของฟันกรามจากการใช้ยูทิลิตี้ อาร์ชอุดม ทองอุดมพร; ธัญญา บำรุงศักดิ์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2558ผลของนมที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีวันต่อเชื้อมิวแทนสเตรปโตคอคไคและสภาวะฟันผุในเด็กเล็ก : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; กานต์รวี รังสิตเสถียร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ผลของนมผงที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 ต่อเชื้อ mutans streptococci ในเด็กอายุ 12-15 ปีสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ชวรชต์ มาไพศาลสิน; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2019ผลของสารประกอบซิลเวอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อจุลชีพในช่องปาก ความเป็นพิษต่อเซลล์เยื่้อบุช่องปากมนุษย์และการหยุดยั้งฟันผุในแบบจำลองฟันรวี เถียรไพศาล; พัชรี ไชยทอง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการแปรงฟันการเลิกขวดนมของผู้ดูแลเด็กและฟันผุที่เพิ่มขึ้นของเด็ก อายุ 9-18 เดือน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทรงชัย ฐิตโสมกุล; จุทามาส มณีโชติ; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2022ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 0-3 ปี ในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรีวรรธนะ พิธพรชัยกุล; กุลภัทรา เหล็กเพ็ชร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2546ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาคใต้วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; จรัญญา หุ่นศรีสกุล; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ลักษณะภาพรังสีกัดปีกในการทำนายการผุเป็นรูด้านประชิดในแบบลอกเลียนฟันของฟันกรามน้ำนมอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; ปิยวดี บุตตะจีน; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2549หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเมินหลักสูตรสุจินต์ พงศ์ธีรโรจน์; เสริม เจริญกุล; คณะทันตแพทยศาสตร์