Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์

Showing results 33 to 52 of 54 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การเปรียบเทียบความสามารถในการต้านเชื้อและการคงฤทธิ์ของอนุภาคซิลเวอร์นาโนขนาดต่าง ๆ ในโพลอกซาเมอร์ 407 เจล และในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล สำหรับใช้ในคลองรากฟันรวี เถียรไพศาล; นฤพร ทาไทย; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2019การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวและความแข็งผิวของผิวเคลือบฟันและวัสดุบูรณะฟันหลังจากสัมผัสกับสภาวะความเป็นกรดและการแปรงฟัน (การศึกษาในห้องปฏิบัติการ)ชโณทัย เฮงตระกูล; สลิล ปัญจรัตนากร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ mutans streptococci ในเด็กเล็กสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สภาวะช่องปากกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารแรกเข้า ในค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561คุณสมบัติของสารผสมคลอร์เฮกซิดีน, อะเล็กซิดีน หรือออคทินิดีนกับโพลอกซาเมอร์ 407 ศึกษาในหลอดทดลองรวี เถียรไพศาล; ศิรยา ศิลปรัสมี; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในมุมมองของผู้จ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ศิวกร เจียรนัย; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560บทบาทของไพรไบโอติก Lactobaacillus paracasei SD1 Lactobacillus rhamnosus SD11 และ Lactobacillus gasseri SD12 ต่อความสัมพันธ์โฮสต์และจุลชีพในลำไส้ของแมลงหวี่สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2562ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมร่องฟันที่ระยะเวลา 1 ปี 5ปี และการใช้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; วศิน มหาศรานนท์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Essential Oil ต่อการลดค่าคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อริศา ศรีคง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ประสิทธิผลในการใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเตียงจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อาณัติ มาตระกูล; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 3 ปี ต่อการเกิดโรคฟันผุตอนอายุ 4 ปี ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล : การศึกษาย้อนกลับอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; พิมลพันธ์ จุ้งทอง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2022ปัจจัยที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งฟันผุในผู้สูงอายุในมุมของผู้ให้บริการเสมอจิต พิธพรชัยกุล; นิลุบล ปานะบุตร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ผลของการกำจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสีฟันภายในตัวฟันต่อประสิทธิภาพการฟอกสีฟันและความแข็งผิวเนื้อฟันเกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์; ขวัญเกล้า สายเชื้อ; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ผลของคอมพอเมอร์แบบติดแน่นในการป้องกันการดันขึ้นและทิปปิ้งของฟันกรามจากการใช้ยูทิลิตี้ อาร์ชอุดม ทองอุดมพร; ธัญญา บำรุงศักดิ์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2558ผลของนมที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีวันต่อเชื้อมิวแทนสเตรปโตคอคไคและสภาวะฟันผุในเด็กเล็ก : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; กานต์รวี รังสิตเสถียร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ผลของนมผงที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 ต่อเชื้อ mutans streptococci ในเด็กอายุ 12-15 ปีสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ชวรชต์ มาไพศาลสิน; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2019ผลของสารประกอบซิลเวอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อจุลชีพในช่องปาก ความเป็นพิษต่อเซลล์เยื่้อบุช่องปากมนุษย์และการหยุดยั้งฟันผุในแบบจำลองฟันรวี เถียรไพศาล; พัชรี ไชยทอง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการแปรงฟันการเลิกขวดนมของผู้ดูแลเด็กและฟันผุที่เพิ่มขึ้นของเด็ก อายุ 9-18 เดือน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทรงชัย ฐิตโสมกุล; จุทามาส มณีโชติ; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2022ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 0-3 ปี ในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรีวรรธนะ พิธพรชัยกุล; กุลภัทรา เหล็กเพ็ชร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2546ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภาคใต้วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; จรัญญา หุ่นศรีสกุล; คณะทันตแพทยศาสตร์