Browsing by Author คณะทันตแพทยศาสตร์

Showing results 21 to 40 of 51 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การทำนายการเปลี่ยนแปลงของริมฝึปากภายหลังการถอยฟันหน้าในผู้ใหญ่ที่มีการสบฟันผิดปรกติประเภทที่ 2 ดิวิชั่น 1สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2548การประเมินประสิทธิผลของสื่อทันตสุขศึกษาชุด "สอนสนุกเรื่องฟัน" ในจังหวัดสงขลาภัทราภรณ์ หยงสตาร์; นงนุช อาคาสุวรรณ; Sowden, Judith Anne; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; วาลี ชูคดี; วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; คณะทันตแพทยศาสตร์
2559การผลิตกรดและการเจริญเติบโตของไบฟิโดแบคทีเรียในช่องปากในห้องปฏิบัติการสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; วนิดา ปิยวิโรจน์กุล; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2562การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียงในชุมชนบ้านดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรีจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; ชิสา ตัณฑะกูล; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2562การพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน บริบทพื้นที่เกาะหมากน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ชนะจิต ผลเจริญ; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2562การพัฒนาแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากสำหรับผู้มารับบริการทันตกรรมวัยผู้ใหญ่ในบริบทของสังคมไทยทรงชัย ฐิตโสมกุล; ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2550การพิสูจน์และศึกษาคุณลักษณะของแบคทิริโอซินโอเปรอนในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์สเตร็ปโตคอกคัส แซนเควียส เอทีซีซี 10556รวี เถียรไพศาล; เจษฎี แก้วศรีจันทร์; คณะเภสัชศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์
2538?]การศึกษาการบำบัดคลองรากฟันอย่างฉุกเฉินด้วยการรักษาทางเอนโดดอนติก เพียงครั้งเดียวสมพิศ คินทรักษ์; ศรีจินดา เตโชวาณิชย์; เปรมทิพย์ อรรฆยานนท์; เพียงใจ โลหะวิจารณ์; ปริศนา ปริพัฒนานนท์; สรียา ศรีสินทร; จิตสุดา จันทร์เจริญ; คณะทันตแพทยศาสตร์
2019การศึกษาความชุกของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสในฟันที่ล้มเหลวจากการรักษาคลองรากฟันที่มีรอยโรคปลายรากด้วยวิธี Real-time PCR และ การเพาะเลี้ยงเชื้อรวี เถียรไพศาล; ภัทรมน ประไพสิทธิ์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2548การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานและโครงสร้างการบริหารจัดการเงินสนับสนุนของวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุคล ทองตัน; บุญสิทธิ์ บัวบาน; ธเนศวร์ ศรีไพบูลย์; คณะเภสัชศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ระยะที่ว่างบนแบบจำลองดิจิทัลกับแบบจำลองปลาสเตอร์สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; ธัชธรรม รักศิลป์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2019การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวและความแข็งผิวของผิวเคลือบฟันและวัสดุบูรณะฟันหลังจากสัมผัสกับสภาวะความเป็นกรดและการแปรงฟัน (การศึกษาในห้องปฏิบัติการ)ชโณทัย เฮงตระกูล; สลิล ปัญจรัตนากร; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561การใช้นมผงผสมโพรไบโอติก Lactobacillus rhamnosus SD11 เพื่อผลในการลดเชื้อ mutans streptococci ในเด็กเล็กสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สภาวะช่องปากกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารแรกเข้า ในค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561คุณสมบัติของสารผสมคลอร์เฮกซิดีน, อะเล็กซิดีน หรือออคทินิดีนกับโพลอกซาเมอร์ 407 ศึกษาในหลอดทดลองรวี เถียรไพศาล; ศิรยา ศิลปรัสมี; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในมุมมองของผู้จ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ศิวกร เจียรนัย; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560บทบาทของไพรไบโอติก Lactobaacillus paracasei SD1 Lactobacillus rhamnosus SD11 และ Lactobacillus gasseri SD12 ต่อความสัมพันธ์โฮสต์และจุลชีพในลำไส้ของแมลงหวี่สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; ภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2562ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมร่องฟันที่ระยะเวลา 1 ปี 5ปี และการใช้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; วศิน มหาศรานนท์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2561ประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Essential Oil ต่อการลดค่าคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อริศา ศรีคง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2560ประสิทธิผลในการใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเตียงจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อาณัติ มาตระกูล; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์