Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์

Showing results 6 to 25 of 89 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวจากพาหะนำเชื้อและสิ่งมีชีวิตธรรมชาติโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรสจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2536การติดเชื้อมิกโซสปอร์ริเดียในปลาดุกทะเลกิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554การทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร องค์ประกอบทางเคมี และเนื้อเยื่อของระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวุฒิพร พรหมขุนทอง; นิฮารีฟัร เจษฎาภา; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักตัวไส้เดือนทะเล (Perinereis nuntia)จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ; กฤษฎา สุขเจริญ; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2555การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)ชุติมา ตันติกิตติ; อรอนงค์ คงทวี; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554การพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR ในการตรวจเชื้อก่อโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาเศรษฐกิจของไทยชุติมา ตันติกิตติ; อัครวิทย์ อิสสะโร; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543การศึกษาการเกิดโรคและความรุนแรงของเชื้อ Vibrio harveyi ในกุ้งกุลาดำจรีพร เรืองศรี; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2545การศึกษาความต้องการกรดอะมิโนด้านปริมาณของปลากดเหลือง (Mystus nemurus cuv. and val.)ชุติมา ตันติกิตติ; อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล; วิมล จันทรโรทัย; กิจการ ศุภมาตย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2549การศึกษาปัจจัยการเกิดโรค Streptococcosis และพยาธิสภาพของการติดเชื้อ Streptococcus sp. ในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus)กิจการ ศุภมาตย์; นพดล ศุกระกาญจน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2546การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)นพดล ศุกระกาญจน์; กิจการ ศุภมาตย์; จรีพร เรืองศรี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2527การศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเสาวภา อังสุภานิช; เริงชัย ตันสกุล; นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; จารุณี จันทร์ประมุข; วิมลรัตน์ เกษมทรัพย์; ชุติมา ตันติกิตติ; สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2541การศึกษาสมบัติทางเคมีของตะกอนในทะเลน้อยและทะเลหลวงสุภาพร รักเขียว; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2543การศึกษาเบื้องต้นการใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพเพื่อการบำบัดน้ำและควบคุมโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา ลีละศุภกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2526การสำรวจการตายของปลาธรรมชาติ ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีกิจการ ศุภมาตย์; นวลศรี ทยาพัชร; อารยา กำเนิดมั่น; จิราพร เกษรจันทร์; สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร; สิทธิ บุณยรัตผลิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2553การเจริญเติบโตและคุณภาพวุ้นของ Gracilaria spp. ที่เลี้ยงบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกดวงรัตน์ มีแก้ว; ศิริญญา งามระลึก; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อของทางเดินอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) วัยอ่อนชุติมา ตันติกิตติ; จุฑารัตน์ คชเวช; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2554การเพาะเลี้ยงสาหร่ายคาบอมบ้า (Cabomba caroliniana A.Gray) ในห้องปฏิบัติการสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; กมลพร ศรีนวล; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2553การเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาในอาหารอินทรีย์ดวงรัตน์ มีแก้ว; สุวรรณี ไทยอุดมทรัพย์; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2552การเพาะเลี้ยงหญ้าใบมะกรูด Halophila ovalis ในห้องปฏิบัติการสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; สุทธิวรรณ สุทธิ; Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2546การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อไวรัสและการสร้างตัวไวรัสในเซลล์กิจการ ศุภมาตย์; เรวัตร คงประดิษฐ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์