Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 19 to 38 of 293 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Water balance modeling of rubber tree (Heavea brasiliensis) plantation under tropical conditionsSayan Sdoodee; Jessada Sopharat; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยางบริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่รวีย์รัชต์ รักขันธ์; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากหน่องอกนอกหลอดทดลองสมปอง เตชะโต; ปริญา สุคนธรัตน์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การขยายพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุรักษ์พันธุกรรมในหลอดทดลองสมปอง เตชะโต; อรุณี ยูโซ๊ะ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2554การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัสเพนชั่นและการตรวจสอบความแปรปรวนโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดีสมปอง เตชะโต; ทรรศณีย์ นิยะกิจ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยเฉพาะเลี้ยงคัพภะสมปอง เตชะโต; ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าจากการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนและการตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมสมปอง เตชะโต; สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559การขยายพันธุ์ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.Arg) พันธุ์ดั้งเดิมจากการเพาะเลี้ยงตาเขียวในหลอดทดลองสุรีรัตน์ เย็นช้อน; ภาณินี ช่วยมี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การขยายพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas Linn.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพิ่มชุดจำนวนโครโมโซมโดยใช้สารคอลชิซีนและออรีซาลินสมปอง เตชะโต; มยุรี แก้วภู่; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551การควบคุมการเจริญของเชื้อราบนยางพาราแผ่นโดยใช้สารเคมีอรัญ หันพงศ์กิตติกูล; สุพรรษา ชาญด้วยกิจ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกองสายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การคัดกรองและเตรียมสูตรสำเร็จของรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรคใบจุด Curvularia ของกล้าปาล์มน้ำมันชนินันท์ พรสุริยา; อรณิชา ตันติพลานนท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2551การคัดเลือก Bacillus spp. สำหรับใช้ควบคุมโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อราของถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis Fruw.) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ศุภลักษณ์ มณีแสง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การคัดเลือก และการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ต้านทานโรครากขาวและการควบคุมโดยชีววิธีจรัสศรี นวลศรี; อยุทธ์ นิสสภา; อิบรอเฮม ยีดำ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; สมปอง เตชะโต; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2555การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสำหรับใช้เป็นต้นตอและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอจรัสศรี นวลศรี; กษมา เชิงฉลาด; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2559การคัดเลือกลักษณะทนแล้งในพันธุ์ปาล์มน้ำมันระยะต้นกล้าธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ศาตนันทน์ สุจิตโต; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การคัดเลือกสายพันธุ์เซลล์ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.Arg.) ที่ต้านท้านต่อสารจากเชื้อ Phytophthora สาเหตุโรคใบร่วงยางพาราสมปอง เตชะโต; พจมาลย์ สุรนิลพงศ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การคัดเลือกสูตรอาหารเพาะเลี้่ยงสาหร่ายปรสิตพืชและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสาหร่าย Cephaleuros Kunze ex E.M.Friesอนุรักษ์ สันป่าเป้า; เพ็ญภัสสร บรรจงศิริ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2538การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงผลผลิตและลักษณะอื่นๆ ของถั่วเขียวจากลูกผสมชั่วหลังไพศาล เหล่าสุวรรณ; นันทิการ์ เสนแก้ว; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การจำแนกชนิดของสาหร่ายปรสิตพืชสกุล Cephaleuros Kunze ex E.M. Fries ในประเทศไทย และการเจริญตามฤดูกาลของหาหร่ายในแปลงทดลองอนุรักษ์ สันป่าเป้า; นราสินี ถี่ถ้วน; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์