Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 50 to 69 of 293 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การตอบสนองของพันธุ์ปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันธีระ เอกสมทราเมษฐ์; วศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2552การตอบสนองทางสรีรวิทยา ผลผลิตน้ำยาง และองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางของต้นยางพารา (Hevea brasiliensis) ภายใต้การจัดการให้น้ำสายัณห์ สดุดี; พัชราภรณ์ รักชุม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การตอบสนองทางสรีรวิทยาของยางพาราภายใต้ระบบกรีดแบบ DCA และระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียวในจังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การตอบสนองทางสรีรวิทยาและการแสดงออกของยีน P5CS ที่เกี่ยวข้องกับการสะสบโพรลีนในสภาวะขาดน้ำของต้นกล้ายางพาราเสาวภา ด้วงปาน; อรวรรณ แก้วรักษา; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2552การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของการต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora Koch) และการศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยีนต์ต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มจรัสศรี นวลศรี; สรพงค์ เบญจศรี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2552การทดสอบความงอกในสภาพจำกัดน้ำของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อประเมินความงอกในแปลงวัลลภ สันติประชา; ศุภดา หนูเทพ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2552การทดสอบความงอกในสภาพจำกัดน้ำของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อประเมินความงอกในแปลงวัลลภ สันติประชา; ศุภดา หนูเทพ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558การทดสอบชั่วรุ่นลูกของปาล์มน้ำมันในจังหวัดสงขลาธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2525การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2524ประวิตร โสภโณดร; วินิจ เสรีประเสริฐ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548การทดสอบในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอภิพรรณ พุกภักดี; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะเศรษฐศาสตร์
2546การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกองสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2545การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุดสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561การประเมินความทนทานต่อโรครากขาว (Rigidoporus microporus) และการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมโดยใช้เครื่องหมายเอสเอสอาร์จรัสศรี นวลศรี; พันธ์ทิพย์ เสนอินทร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2554การประเมินความแปรปรวนของเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาล์มน้ำมันที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งและในอาหารเหลวโดยเทคนิค RAPD และ SSRสมปอง เตชะโต; อัญชลี อาธิปัจจาภรณ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2549การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกองสุภาณี ชนะวีรวรรณ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; มงคล แซ่หลิม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การประเมินประสิทธิภาพของระบบกรีดยางแบบสองหน้ากรีด ในสวนยางพาราที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; โสภณ รองสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2553การประเมินประสิทธิภาพของระบบกรีดยางแบบสองหน้ากรีดในสวนยางพาราที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; จุรีรัตน์ รักขันธ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2544การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไม้ผลในจังหวัดสงขลาสายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; พรพิมล พวงแก้ว; จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา; ธวัชชัย เหลืองอร่าม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยางเพื่อการเกษตรกรรมสายัณห์ สดุดี; สุเมธ ไชยประพัทธ์; ชิตชไม โอวาทฬารพร; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2548การประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในส้มจุกและส้มโชกุนจากการใช้ต้นตอส้มบางชนิดมงคล แซ่หลิม; สมปอง เตชะโต; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์