Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 63 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; วรรณา เลี้ยววาริณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2549ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน : (ระยะที่ 2)ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
2562ความหลากหลายและศักยภาพการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้อมสวนยางพาราในภาคใต้ระวี เจียรวิภา; สุรชาติ เพชรแก้ว; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2549ประสิทธิภาพของดินลูกรังหินปูนฝุ่น ปูนขาวและเถ้าลอยในการเป็นวัสดุคลุมดินที่ปนเปื้อนสารหนูประวิทย์ โตวัฒนะ; สุรพล อารีย์กุล; ละออง วุฒิพันธุ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557ปริมาณน้ำ ตะกอนแขวนลอยและปริมาณธาตุอาหารหลัก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ขนิษฐา ภักดีภัทรพงศ์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2542ผลกระทบของการทำนากุ้งต่อทรัพยากรดินและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่นากุ้งเสื่อมโทรมรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกลือเพื่อการเพาะปลูกสายัณห์ สดุดี; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อัจฉรา เพ็งหนู; สมศักดิ์ มณีพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2550ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเชาว์ ยงเฉลิมชัย; ชาญชัย ธนาวุฒิ; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2552ผลกระทบของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวเสมอใจ ชื่นจิตต์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; จำเป็น อ่อนทอง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2550ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2553ผลของการจัดการในระบบวนเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองและยางพาราภายใต้ระบบการปลูกร่วมปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ปฏิญญา สระกวี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2554ผลของการใช้กากขี้แป้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันยางข้น เพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินบ้านทอนประวิทย์ โตวัฒนะ; ศิราณี วงศ์กระจ่าง; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2549ผลของธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพผลผลิตลองกองจำเป็น อ่อนทอง; ญันยงค์ ปล้องอ่อน; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2560ผลของปริมาณและสัดส่วนระหว่างธาตุโพแทสเซี่ยมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นยางเล็กจำเป็น อ่อนทอง; ภัทรานิษฐ์ คงมาก; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2558ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อสมบัติดินเหมืองแร่ดีบุกร้างและการเจริญเติบโตของพืชเชาวน์ ยงเฉลิมชัย; ราชิณี แต้มรุ่งเรือง; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2558ผลของแมงกานีสต่อการเจริญเติบโตและกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในกล้ายางพาราจำเป็น อ่อนทอง; สายใจ หมื่นภักดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2553ผลของแอมโมเนียมต่อเชื้อ Pythium spp. ที่แยกได้จากรากผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ที่แสดงอาการโรครากเน่าในระบบปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์อัจฉรา เพ็งหนู; พิชญ์นันท์ กังแฮ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2560ผลของโดโลไมต์และคีเซอไรต์ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางเล็กจำเป็น อ่อนทอง; ธนพันธ์ พงษ์ไทย; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะอาหารในยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; อัจฉรา เพ็งหนู; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในช่วงการพัฒนาในรอบปีสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการผลิตและการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีนโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องปิ่น จันจุฬา; อัจฉรา เพ็งหนู; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์