Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.026 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ภาวะผู้นำและบทบาทของอิหม่ามในการจัดการศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาสอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อับดุลอาซิซ, เจ๊ะมามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสศักรินทร์, ชนประชา; กีเร๊าะ, อาลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556การธำรงรักษาบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามทัศนะของครู ในจังหวัดนราธิวาสอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อับดุลรอมัน, เปาะซา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ศักรินทร์, ชนประชา; อับดุลการี, สาเมาะ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554ความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนราธิวาสชวลิต, เกิดทิพย์; ชูศักดิ์, ศรีสังข์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ในจังหวัดนราธิวาสเอกรินทร์, สังข์ทอง; สิริลักษณ์, ชาแท่น; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ ของครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสเอกรินทร์, สังข์ทอง; ดรุณี, จันทร์แก้ว; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การบริหารจัดการทรัพย์สินริบาในกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาการปฏิบัติของชาวมุสลิมในเทศบาลเมืองนราธิวาสมะรอนิง, สาแลมิง; มะรอมือลี, บือราเฮง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554การจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2เอกรินทร์, สังข์ทอง; อรัญฎี, มะเย็ง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2552ปรัชญาการศึกษาในอิสลาม : กรณีศึกษาปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสอิบรามเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ฮูซีน, อับดุลรามัน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)