Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554สภาพและปัญหาการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือข่ายบ้านแป๊ะบุญ อำเภอบาเจาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1จิระพันธ์, เดมะ; ซัมบรี, ยีวาแต; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2ฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; สุนทร, ศรีสมปอง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554วิวัฒนาการการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยดลมนรรจน์, บากา; ซิดดิก, อาลี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554ผลของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดยะลาวิชัย, นภาพงศ์; สุไลมาน, ยะโกะ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551ผลของการเรียนการสอนบนเว็บเรื่องจีนและโครโมโซมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีณัฐวิทย์, พจนตันติ; สุรชัย, ผาสุก; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554แนวโน้มการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาสเขต 1 (พ.ศ.2555-2560)ผ่องศรี, วาณิชย์ศุภวงศ์; จำนงค์, แสงหวัง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การบูรณาการสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้อิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; มูหามัดรูยานี, บากา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีนิเลาะ, แวอุเซ็ง; ฮอซาลี, บินล่าเต๊ะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554ปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของครูที่ผ่านการอบรมบัญชี ค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; เพ็ญชาติ, จอมหงษ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2550ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณิตา, นิจจรัลกุล; เปรมวดี, โกมลตรี; Faculty of Education (Education Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา