Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2548การสำรวจสภาพการใช้ภาษาของเยาวชนในภาคใต้มนตรี มีเนียม; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556ความหลากหลายของแบคทีเรียในบ่อน้ำร้อนเบตงจังหวัดยะลา ประเทศไทยกาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2556ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้:ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาวินีกาญจน์ คงสุวรรณ; ศรีสุดา วนาลีสิน; วันดี สุทธรังษี; อังคณา วังทอง; อัษฎาพร เพชรรัตน์; บุญยราศรี ช่างเหล็ก; สุกัญญา เทพโซ๊ะ; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2555รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสถาบันเรื่องการศึกษาต้นทุนการผลิตวิศวกร ปีงบประมาณ 2551 - 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พวงน้อย ศิขรินมาศ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2557การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้เฉพาะโรคสตรี : กรณีศึกษาจากสตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่อรทัย เนียมสุวรรณ; ดวงทิพย์ อรัญดร; จรูญศักดิ์ ท่อสุวรรณ; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2555การประเมินเสถียรภาพทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเขื่อนดินกรณีศึกษาเขื่อนคลองสะเดาธนิต เฉลิมยานนท์; ธนันท์ ชุบอุปการ; กำแหง วัฒนเสน; สวัสดี ยอดขยัน; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2557การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการจัดการจราจรในจังหวัดสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ซุลกีฟลี มามะ; อรรถกร สาละ; ไชยยศ ชายสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ ใหญ่บก; ศุถกร สุทธิพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และปัตตานีสิริมา ณ สงขลา; สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์; สมลักษณ์ บุญณรงค์; มณฑาทิพย์ โสมมีชัย; จำรูญ ศรีชัยชนะ; ราชันย์ พัฒนศักดิ์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Geography); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
2557กลวิธีทางภาษาที่แสดงถึงความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทยผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นภาคใต้และระดับชาติชนกพร อังศุวิริยะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา