Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557การศึกษาอิทธิพลของต้นตอยางพาราพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานโรครากขาวกับกิ่งตายางพันธุ์ดีจรัสศรี นวลศรี; อิมรอเฮม ยีดำ; สายัณห์ สดุดี; รัชนีกร แก้วจุลกาญจน์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง"สายัณห์ สดุดี; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; จุรีรัตน์ รักขันธ์; Lacote, Regis; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์