Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 262 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558การผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยเชื้อราขาวปิยะรัตน์ บุญแสวง; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2558การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่งธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2560การวิจัย และพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้องปิ่น จันจุฬา; กำพล ประทีปชัยกู; วสันณ์ เพชรรัตน์; กฤต สมนึก; สมเกียรติ นาคกุล; ประยูร ด้วงศิริ; นิยม พรหมรัตน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อชุดโครงการการสร้างพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่และการจัดการพลังงานสำหรับการทำงานด้วยตัวเองของอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายนันทกาญจน์ มุรศิต; พฤกธิกร สมิตไมตรี; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2560ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาด้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลองสุทธิพร ภัทรชยากุล; ดิษยา วัฒนาไพศาล; ธนภร หอทิวากุล; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2560การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษในด้านความเข้าใจและความจำในนักศึกษาแพทย์ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์; Faculty of Medicine (Pediatrics); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2561การเตรียมและสมบัติของโฟมพอลิยูริเทนจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วตัดแปรเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกันเสียงนิธินาถ แซ่ตั้ง; อนุวัติ แซ่ตั้ง; นายสมบัติ พุทธจักร; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2557พฤติกรรมภายใต้การดัดและการเฉือนของคานไม้ยางพาราประกอบเสริมกำลังด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยวรพจน์ ประชาเสรี; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2558การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตรายนางอุรีพร เล็กกัต; นางสาวศิษฎา ตันนุกิจ; นางสาววิไลวรรณ โชติเกียรติ; นางสุปรียา วาณิชย์ปกรณ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว